Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Click2Claim s.r.o. se sídlem Praha, Jičínská 1748/5, PSČ: 130 00, identifikační číslo: 28791215, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 218874

 

Kontaktní údaje na Click2Claim s.r.o.:

-       https://www.click2claim.eu/

 

-       info@click2claim.eu

 

-       adresa sídla Click2Claim s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku.

 

 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek

 

1.1.  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti Click2Claim s.r.o., (dále jen „C2C“) upravují vzájemná práva a povinnosti C2C na straně jedné a na straně druhé klientů, partnerů nebo dalších subjektů C2C (dále jen i „smluvní partner“), jejichž vzájemně uzavřené smlouvy ( dále jen „Smlouva“)  odkazuji na tyto VOP.

 

1.2.  C2C zejména zajišťuje nároky na náhradu škody nebo jiné nároky, na něž má cestující nárok dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, v platném znění a dále nároky z autobusové, železniční dopravy (dále jen i „pohledávky“ nebo „kompenzace“) pokud je přiznávají právní předpisy. C2C vymáhá kompenzace na povinném subjektu zejména leteckém, autobusovém, automobilovém a námořním dopravci (dále jen „dlužník“).

 

1.3.   Kde se ve VOP hovoří o fyzické osobě, má se na mysli i cestující a obráceně. Cestujícím může být vždy a jen fyzická osoba.

 

1.4.   Práva a povinnosti odchylně upravené ve Smlouvě uzavřené mezi C2C na straně jedné a smluvním partnerem na straně druhé, mají přednost před těmito VOP.

 

1.5.   Práva a povinnosti vyplývající z těchto VOP se vztahují na všechny Smluvní partnery, nevyplývá-li ze znění VOP, že se jejich dané ustanovení vztahuje jen na určitou skupinu Smluvních partnerů, jako je zejména spotřebitel, podnikatel dle obchodního zákoníku.

 

1.6.   Je-li Smluvním partnerem spotřebitel ve smyslu občanského zákoníku a zvláštního právního předpisu, vztahuje se na práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále i jen „spotřebitel“).

 

 

2.      Způsob uzavření Smlouvy

 

2.1.   Smlouva mezi C2C a smluvním partnerem může být uzavřena:

 

a)     v listinné formě, kdy tuto podepíší obě smluvní strany,

 

b)   podpisem Smlouvy smluvním partnerem a její zaslání v naskenované podobě na e-mail C2C; Smlouva je platně uzavřena, jakmile je na naskenovanou smlouvu připojen podpis C2C a takto doplněná zaslána v naskenované podobě s oběma podpisy zaslána zpět na e-mail Smluvního partnera z něhož byla smlouva zaslána C2C (v takovémto případě se nevyžaduje elektronický podpis podle zvláštního právního předpisu), nebo

 

c)   prostřednictvím registračního formuláře nebo prostřednictvím vyplněných údajů při žádosti o kompenzaci (dále jen formulář) zveřejněného na www.click2claim.eu, kdy Smluvní partner vyplní všechny povinné údaje ve formuláři a tento odešle C2C. Smlouva je uzavřena, jakmile C2C potvrdí na e-mail Smluvního partnera uvedeného ve formuláři doručení vyplněných údajů ve formuláři a potvrdí, že akceptuje nabídku Smluvního partnera. Je-li Smluvním partnerem fyzická osoba žádající o kompenzaci, smlouva je uzavřena ve chvíli, kdy Smluvní partner obdrží na e-mail příkazní smlouvu spolu s ceníkem, kdy příkazní smlouva obsahuje údaje uvedené Smluvním partnerem v rámci formuláře.

 

Smluvní partner se zavazuje uvést C2C pouze a jen pravdivé údaje. C2C bude považovat uvedené údaje za pravdivé, nebude-li zcela zjevné, že se jedná o údaje nepravdivé. V případě uvedení nepravdivých údajů je smluvní partner povinen uhradit C2C smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (nebo této částce odpovídající ekvivalent v EUR). Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo C2C požadovat úhradu škody, která mu vznikla. Tento závazek Smluvního partnera na uvádění pravdivých údajů, včetně smluvní pokuty, se vztahuje na celou dobou spolupráce mezi C2C a smluvním partnerem.

 

2.2.   Smluvní partner výslovně dává C2C souhlas s tím, že jakmile dojde k uzavření smlouvy mezi ním a C2C, je C2C oprávněn, bez dalšího právního jednání smluvního partnera, započít s poskytováním činností dle smlouvy.

 

2.3.   Smluvní partner bere na vědomí, že C2C s ním není povinen smlouvu uzavřít, a to i bez uvedení důvodu.

 

 

3.      Doba platnosti Smlouvy

 

3.1.   Smlouva mezi C2C a smluvním partnerem je uzavřena na dobu neurčitou, není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak.

 

 

4.      Uživatelský účet

 

4.1.   C2C je oprávněn zřídit smluvnímu partneru Uživatelský účet, na základě, kterého bude smluvní partner moci zejména:

 

a)   být průběžně informován o stavu řešení jeho případu/případů,

 

b)   zadávat požadavky C2Cu k zajištění Pohledávek,

 

4.2.   C2C zašle dle svých časových možností smluvnímu partneru, na jím uvedený e-mail, nezbytné přístupové údaje (zejména přihlašovací jméno a heslo) k Uživatelskému účtu s tím, že Uživatelský účet je zprovozněn ke dni, kdy se k němu Smluvní partner prvně, na základě zaslaných přístupových údajů, přihlásí.

 

4.3.   Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Smluvní partner se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu, a tyto nesdělovat třetím osobám. Současně Smluvní partner bere na vědomí, že C2C nenese odpovědnost za porušení výše uvedené povinnosti. Smluvní partner je současně povinen zabezpečit přístupové údaje k Uživatelskému účtu tak, aby se k nim nemohla svévolně dostat třetí osoba.

 

4.4.   Smluvní partner není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetí osobě.

 

4.5.   Smluvní partner je povinen údaje o jeho osobě uvedené v Uživatelském účtu, v případě jejich změn, neprodleně aktualizovat. Změna údajů o Smluvním partneru je vůči C2C účinná jejich změnou v Uživatelském účtu.

 

4.6.   Smluvní partner bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu systému C2C. Smluvní partner není oprávněn se dožadovat přístupu k Uživatelskému účtu, a to bez ohledu na délku doby, kdy je Uživatelský účet nepřístupný. Výše uvedené platí i pro případ, že nejsou dostupné ( funkční) všechny prvky Uživatelského systému.

 

4.7.   C2C se zavazuje k pomoci Smluvnímu partneru při využívání Uživatelského účtu s tím, že tuto mu bude poskytovat výhradně prostřednictvím e-mailu. V případě, že Smluvní partner nebude schopen řádně nastavit svůj zejména Uživatelský účet, hardware nebo software, na základě pokynů C2C, jde tato skutečnost výlučně k tíži Smluvního partnera a C2C na tomto nenese žádnou odpovědnost. C2C není povinen na své náklady zajišťovat technickou pomoc Smluvnímu partneru.

 

5.      Druhy Programů a podprogramů pro smluvní partnery (dále jen „Program“)

 

Přehled Programů, které si mohou jednotliví Smluvní partneři u C2C zajistit zejména prostřednictvím obchodních zástupců, zaměstnanců, zprostředkovatelů C2C, na https://www.click2claim.eu/ či prostřednictvím Uživatelského účtu.

 

Obsah a rozsah jednotlivých programů je jednak uveden v těchto VOP a dále na https://www.click2claim.eu/, kde se s nimi může Smluvní partner podrobně seznámit. 

 

5.1.   Retail (individuální cestující)

 

Nabídka služeb pro cestujícího je uvedena na https://www.click2claim.eu/ nebo na https://claimnow.eu/

 

5.2.   Smluvní partner

 

Produkty C2C jsou:

 

  1. Travel Asistent (dále i jen „TA“),
  2. Travel Standard
  3. Travel Asistent Maxi (dále i jen „TAM“)
  4. Claim Finder.

 

Podprodukty C2C jsou:

 

  1. RATS – Refundation Air Ticket Services
  2. Další služby poskytnutí asistence v autobusové a vlakové dopravě
  3. COVID Assistance
  4. Asistence ke ztraceným, zpožděným nebo vykradeným zavazadlům.

 

5.3.   Obsah, odměna (cena), provize za poskytnuté činnosti C2C smluvnímu partneru jsou uvedeny zejména v příslušné smlouvě uzavřené mezi C2C a smluvním partnerem. V případě, kdy nebude ve Smlouvě uvedeno jinak ohledně odměny (ceny), náleží C2C nejméně odměna složená: a) ze servisního poplatku ve výši 1500,- Kč bez DPH ( za jednu kompenzaci vymoženou od dlužníka) a dále b) z provize ve výši 25% z vymoženého plnění dlužníka pro smluvního partnera; nebylo-li pro smluvního partnera vymoženo peněžité plnění od dlužníka, ale plnění věcné (např.  letenka zdarma), náleží C2C odměna ve výši 2000,- Kč bez DPH za osobu. Pokud má smluvní partner možnost si vybrat mezi finančním a nefinančním plněním a smluvní partner si vybere nefinanční plnění náleží C2C procentuální odměna dle příkazní smlouvy z finančního plnění. Pokud klient přijme nefinanční plnění nebo částečné finanční plnění, náleží C2C odměna počítaná z plné částky požadované kompenzace.

 

5.4. Odměna, provize za poskytnuté služby C2C nezahrnuje jakékoli bankovní poplatky účtované bankou z bankovních operací spojených s likvidací plnění, tj. poplatky za odchozí či příchozí platbu, konverzi měny apod. Tyto poplatky jsou účtovány třetí osobu (bankou), se službami poskytnutými C2C nesouvisejí a mohou být partnerovi přeúčtovány.

 

 

6.   Využívání Služeb Smluvním partnerem

 

6.1.   Služby poskytované C2C jsou určeny výhradě smluvnímu partneru. Smluvní partner není oprávněn umožnit jejich využití třetímu subjektu. Pro případ porušení tohoto závazku se zavazuje Smluvní partner uhradit C2C smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (nebo této částce odpovídající ekvivalent v EUR), jde-li o spotřebitele a jde-li o podnikatele dle zvláštního právního předpisu, pak smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč (nebo této částce odpovídající ekvivalent v EUR). Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo C2C požadovat úhradu škody, která mu vznikla.

 

 

7.    Odměna C2C a platební podmínky

 

7.1.   C2C náleží za jím poskytnuté činnosti pro smluvního partnera na základě smlouvy, VOP (dále i jen činnosti C2C), odměna, provize ve výši, která je uvedena ve smlouvě nebo v těchto VOP.

 

7.2.   Odměna za činnosti C2C pro smluvního partnera je splatná ve lhůtách a za podmínek stanovených v příkazní smlouvě. Pro případ, že se smluvní strany ve smlouvě nedohodnou jinak, platí, že plnění pro Partnera je splatné ve lhůtě 6 kalendářních týdnů ode dne, kdy partner poskytl C2C číslo účtu na který má plnění poukázat. C2C je oprávněn ponechat si z vyplaceného plnění dlužníka částku, která odpovídá jeho odměně dle uzavřené příkazní smlouvy nebo VOP a zbylou částku je povinen zaslat smluvnímu partneru a to nejpozději do 30  pracovních dnů od obdržení čísla účtu Partnera, elektronicky, formou emailu, na který má být toto plnění poskytnuto. Bude-li plnění dlužníkem poskytnuto přímo smluvnímu partnerovi, je tento povinen uhradit C2C odměnu nejpozději do 5 (pěti) kalendářních dnů ode dne, kdy obdrží plnění na bankovní účet č. 2000688772/2010 (EUR) vedený u Fio banky a.s., IBAN CZ7820100000002000688772, nebo na bankovní účet č. 2100688761/2010 (CZK) vedený u Fio banky a.s.

 

7.3.   Je-li mezi C2C a Smluvní partnerem za činnost C2C dohodnuta ve prospěch C2C paušální měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční platba, je tato splatná vždy k 25. dni v měsíci, který předchází příslušnému období, za něž je částka placena. Výzva je C2C zasílána smluvnímu partneru na jeho elektronickou adresu. Za faktické doručení této výzvy C2C neodpovídá. Stejně tak je zasílán i daňový doklad pro smluvního partnera.

 

7.4.   V případě, že je smluvní partner v prodlení s placením jakékoliv částky dle smlouvy, VOP, nevzniká mu jednak nárok na případnou slevu z odměny za činnosti C2C, současně je C2C oprávněn omezit nebo pozastavit poskytování činností C2C včetně možnosti znepřístupnit Uživatelský účet.

 

7.5.   Pro případ prodlení smluvního partnera s placením jakékoliv částky C2C, vzniká C2C nárok na zákonný úrok z prodlení, jde-li o spotřebitele a jde-li o podnikatele na úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

 

7.6.   Smluvní partner je povinen hradit platby v souladu s pokyny C2C a v případě platby bankovním převodem také společně s variabilním symbolem platby. V případě platby bankovním převodem je platba uhrazena ke dni připsání na bankovní účet C2C. V případě platby v hotovosti je platba uhrazena jejím převzetím C2C.

 

 

8.   Zasílání obchodních sdělení

 

8.1.   Smluvní partner, v souladu s ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, souhlasí se zasíláním informací souvisejících s činností C2C na elektronickou adresu smluvního partnera.

 

8.2.   V případě, že by se Smluvní partner domníval, že C2C provádí zasílání obchodních sdělení v rozporu se zákonem, může požádat C2C o vysvětlení a dále požadovat, aby C2C odstranil takto vzniklý stav. Je-li žádost smluvního partnera podle předchozí věty shledána oprávněnou, C2C odstraní neprodleně závadný stav.

 

 

9.   Povinnost mlčenlivosti

 

9.1.   Smluvní partner si je vědom toho, že v rámci plnění smlouvy může od C2C obdržet informace, které jsou považovány za důvěrné. Za důvěrné se považují zejména všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství C2C, dále pak metody a postupy, na kterých je založena činnost C2C, technologie sloužící k zajišťování činnosti C2C nebo informace, které nejsou běžně dostupné širší veřejnosti.

 

9.2.   Smluvní partner se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací a dále, jde-li o podnikatele, zavazuje se zajistit zachovávání mlčenlivosti ohledně důvěrných informací také ze strany svých zaměstnanců, pracovníků, zmocněnců, statutárních orgánů, členů statutárních orgánů, členů dozorčí rady, společníků a dalších osob, které budou mít k důvěrným informacím přístup.

 

9.3.   Smluvní partner nesmí, bez písemného souhlasu C2C, důvěrné informace využít pro sebe, třetí osoby nebo prostřednictvím třetích osob.

 

9.4.   V případě, že Smluvní partner poruší povinnost mlčenlivosti, zavazuje se uhradit C2C smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (nebo této částce odpovídající ekvivalent v EUR), jde-li o spotřebitele a jde-li o podnikatele dle zvláštního právního předpisu, pak smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč (nebo této částce odpovídající ekvivalent v EUR). Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo C2C požadovat úhradu škody, která mu vznikla.

 

9.5.   Ujednání o mlčenlivosti platí ještě dalších pět (5) let po ukončení účinnosti smlouvy.

 

10. Další práva a povinnosti smluvních stran.

 

10.1.    C2C se zavazuje postupovat při zajišťování činností pro smluvního partnera s odbornou péčí a svým jednáním učiní všechny vhodné kroky k vymožení kompenzací pro smluvního partnera.

 

10.2.    Uzavřením Smlouvy mezi C2C a smluvním partnerem nevzniká Smluvnímu partneru jakýkoliv nárok na peněžité či jiné plnění přímo od C2C, ale pouze nárok na plnění, které bude prostřednictvím C2C pro smluvního partnera vymoženo od dlužníka. C2C výslovně uvádí, že neodpovídá za výsledek a je též přípustné, že C2C pro smluvního partnera od dlužníka žádné plnění nevymůže.

 

10.3.    V případě soudního sporu k vymožení kompenzace za dlužníkem, zastupuje C2C advokát, s kterým má C2C uzavřenu smlouvu.  Smluvní partner udělí tomuto advokátu plnou moc k zastupování v soudním sporu. Náklady na soudní řízení (vč. případné náhrady nákladů, přiznaných pravomocně protistraně) jsou stanoveny takto:

 

a) soudní poplatek (v minimální výši 1000 Kč) hrazen C2C,

 

b) náklady spojené s právním zastoupením advokátem, včetně veškerých hotovostních výdajů advokáta (cestovné, ztráta času, náklady důkazu, hovorné, překlady atd.) nad částku 1000 Kč hradí C2C. Náklady do výše 1000 Kč včetně, vč. DPH, za jednu zastupovanou osobu, jdou k tíži smluvního partnera, a to pouze v případě úspěšně vyřízeného sporu a poukázaného plnění ve prospěch smluvního partnera.

 

c) výjimku tvoří případ, kdy smluvní partner požaduje zahájení soudního sporu, ačkoli C2C se soudním sporem dlužníkem nesouhlasí, a dále s výjimkou případu, kdy smluvní partner bezdůvodně vydá advokátovi pokyn ke zpětvzetí žaloby a zastavení soudního vymáhání či po zahájení soudního sporu přijme nabídku mimosoudního vyrovnání neobsahující plnou náhradu nákladů právního zastoupení. V takovém případě bude spoluúčast Smluvního partnera na nákladech na právní zastoupení a vedení sporu ve výši 2500 kč vč. DPH za jednu zastupovanou osobu.

 

d) pokud je C2Cem doporučené soudní řízení ve výsledku zcela neúspěšné, vzniklé náklady na soudní řízení a vedení sporu včetně případné náhrady nákladů, přiznaných pravomocně protistraně, nese C2C.

 

10.4.  Smluvní partner souhlasí s použitím komunikačních prostředků komunikace na dálku (zejména e-mailem) při uzavírání smlouvy. Případné náklady vzniklé smluvnímu partnerovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy, si hradí sám Smluvní partner. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že budou-li komunikovat prostřednictvím komunikace na dálku, rozhodnými jsou údaje, které byly uvedeny (platné) v době uzavření smluvního vztahu, pokud jedna smluvní strana, prokazatelným způsobem, neoznámila druhé smluvní straně změnu těchto údajů.

 

10.5. Smluvní partner nesmí zejména Uživatelský účet, programy, podprogramy, užívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval jiné smluvní partnery C2C či jinak nepřiměřeně omezoval C2C.

10.6.    V případě ukončení účinnosti smlouvy (z jakéhokoliv důvodu) může C2C odstranit veškeré informace (včetně dat) smluvního partnera, jež jsou umístěna na serverech v dispozici nebo správě C2C.

 

10.7.  C2C není ve vztahu ke smluvnímu partneru vázán žádnými kodexy chování nebo etickými pravidly.

 

10.8.   C2C je oprávněn používat obchodní firmu, název či jméno smluvního partnera pro marketingové, či reklamní účely, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány).

 

10.9.    Veškeré činnosti pro smluvního partnera může C2C zajišťovat také prostřednictvím třetích osob.

 

10.10.  Smluvní partner bere na vědomí, že je přísně zakázáno jakékoli užívání zejména znaků, symbolů, slov či textů, které jsou zveřejněný na www.click2claim.eu. Pro případ porušení tohoto závazku se smluvní partner zavazuje C2C zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

 

10.11.  Smluvní parter prohlašuje, že do smluvního vztahu s C2C vstoupil dobrovolně vědom si toho, že své nároky mohl uplatňovat sám nebo prostřednictvím jiných subjektů. C2C tak neodpovídá za to, že Smluvní partner s ním vstoupil do smluvního vztahu.

 

11.    Ukončení smluvního vztahu

 

11.1.    Smlouva zaniká dohodou stran, výpovědí, odstoupením. Dále splněním účelu a podmínek Smlouvy pro obě smluvní strany, tj. nejméně poskytnutím plnění dlužníka a zaplacením odměny příkazníkovi.

 

Smlouva bez dalšího zaniká i v případě, že C2C sdělí smluvnímu partneru, prostřednictvím e-mailu, že jeho nárok klasifikuje jako nevymahatelný.

 

11.2.    Smluvní strany mohou smlouvu vypovědět ve lhůtě 3 (tří) kalendářních měsíců s tím, že výpovědní doba počne běžet od měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ve výpovědi musí být uveden výpovědní důvod.

 

11.3.     Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit pouze v případě:

 

a)   podstatného porušení smluvního závazku jedné ze smluvních stran poté, co byla na tento nedostatek druhou smluvní stranou písemně upozorněna a tato ani v přiměřené době nezjednala nápravu (za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména: neposkytnutí jakékoli součinnosti ze strany partnera, zadržení jakékoli odměny nebo provize partnerem, porušení mlčenlivosti ),

 

b)   Smluvní partner je v prodlení s úhradou odměny.

 

c)   Smluvní partner, který je spotřebitelem, je oprávněn, v případě užití prostředků komunikace na dálku, od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí plnění (ust. § 1829 občanského zákoníku), což neplatí v případě, plnění (závazek C2C) bylo splněno před uplynutím lhůty 14-ti dnů (ust. § 1837 obč. zák.). Současně spotřebitel prohlašuje, že splní-li C2C službu před uplynutím lhůty 14-ti dnů pro odstoupení od smlouvy, nemá spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy (ust. § 1837 písm. a) obč. zák.),

 

11.4.    V případě, že dojde k plnění dlužníka smluvnímu partneru ve lhůtě 1 (jednoho) roku po ukončení smlouvy ze strany smluvního partnera, náleží C2C odměna za podmínek a v rozsahu dle smlouvy nebo VOP; tento případ neplatí pro odstoupení od smlouvy Spotřebitelem dle ust. § 1837 občanského zákoníku.

 

12.    Odpovědnost C2C za vady a právo reklamace

 

12.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti C2C za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Je-li Smluvní partner spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku, řídí se jeho práva při podání reklamace příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dále zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

12.2.    Smluvní partner se zavazuje využít k reklamaci zejména kontaktní formulář, který je k dispozici na www.click2claim.eu.

 

12.3.    Není-li požadavek Smluvního partnera uplatněn prostřednictvím kontaktního formuláře, je Smluvní partner oprávněn svá práva vyplývající z odpovědnosti C2C za vady uplatnit u C2C písemně na adrese sídla C2C nebo elektronickou poštou. C2C vyřídí reklamaci v případě všech smluvních partnerů ve lhůtě 30-ti kalendářních dní a nejpozději poslední den lhůty zašle Smluvnímu partneru stanovisko k podané reklamaci.

 

Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná na doplnění reklamace. Smluvní partner je povinen při reklamaci poskytnout C2C veškerou součinnost. Smluvní partner, který není spotřebitelem, bere na vědomí, že mu C2C poskytuje nadstandardní službu, která nevyplývá z žádného právního předpisu.

 

12.4.    Smluvní partner bere na vědomí, že v případě, kdy Smluvní partner reklamuje činnosti C2C, nemá tato reklamace vliv na povinnost smluvního partnera hradit odměnu za činnosti C2C.

 

12.5.    Náklady na uplatnění reklamace nese Smluvní partner, nebude-li tato shledána oprávněnou.

 

13.    Sankce a smluvní pokuty

 

13.1.    V případě prodlení smluvního partnera s placením jakékoliv platby související s činností C2C, je C2C oprávněn přerušit nebo omezit poskytování Služeb, včetně možnosti znepřístupnit nebo zrušit Uživatelský účet Smluvního partnera.

 

13.2.    Jakákoli smluvní pokuta dle Smlouvy, VOP, je splatná na písemnou výzvu C2C. Smluvní partner je povinen smluvní pokutu uhradit způsobem a ve lhůtě uvedené v písemné výzvě.

 

14.    Ochrana osobních údajů

 

Politika ochrany soukromí je předmětem samostatného dokumentu, který naleznete zde. 

https://www.click2claim.eu/cs/politika-ochrany-soukromi 

 

15.    Společná a závěrečná ustanovení

 

15.1.    Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že bude-li mezi smluvními stranami docházet ke komunikaci prostřednictvím sítě internet (e-mailem), nevyžaduje se k platnosti právního jednání připojení elektronického podpisu (certifikátu) dle zvláštního právního předpisu, ani doručování do datové schránky dle zvláštního právního předpisu.

 

15.2.    Veškerá korespondence mezi C2C a smluvním partnerem musí být druhé smluvní straně doručena elektronickou poštou nebo doporučeně držitelem poštovní licence.

 

15.3.    Znění VOP je C2C oprávněn měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

 

15.4.    Platné znění VOP včetně znění původních VOP s určením doby platnosti, bude vždy zveřejněno na www.click2claim.eu.

 

15.5.    Tyto VOP, smlouvy a právní vztahy s ní související se řídí právem České republiky. Rozhodným jazykem je jazyk český.

 

15.6.    Všechny spory vznikající z VOP, smlouvy a právní vztahy s nimi související, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Jednacím jazykem bude výlučně jazyk český. Sídlo rozhodčího soudu je v hl.m. Praha.

 

O pravidlech, řádech a dalších podrobnostech jednání před rozhodčím soudem lze nalézt na www.soud.cz.

 

15.7.    Smluvní partner není bez předchozího písemného souhlasu C2C oprávněn práva a povinnosti ze smlouvy postoupit na třetí osobu.

 

15.8.    Stane-li se některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

15.9.    Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.10.2020 a plně nahrazují obchodní podmínky, které byly účinné od 2.12.2015.

 

Click2Claim, s.r.o.

 

Ing. František Herynk, jednatel společnosti

 

PODAT ON-LINE ŽÁDOST

Odškodnění a náhrada za zrušení a zpoždění letu!