OWH

Ogólne Warunki Handlowe

firmy Click2Claim, s.r.o. z siedzibą: Praha 3, Jičínská 1748/5, kod pocztowy: 130 00, IC: 28791215, figurującej w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w miejscowości Praha, dział C, nr akt: 218874

Dane kontaktowe  Click2Claim, s.r.o.:

-       www.click2claim.eu

-       info@click2claim.eu

-       adres siedziby Click2Claim, s.r.o. zapisany jest w rejestrze handlowym.

1. Przedmiot  Ogólnych Warunków Handlowych

1.1.   Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej zwane: „OWH”) firmy  Click2Claim, s.r.o. (dalej zwanej: „Click”) regulują wzajemne prawa i obowiązki spółki Click oraz klientów, partnerów umowy lub innych podmiotów Click (dalej zwanych: „Partnerami Umowy”), które zawarły umowy bilateralne (dalej zwane: „Umowami”) określane warunkami niniejszych OWH.

1.2.  Click gwarantuje przede wszystkim dochodzenie roszczeń dotyczących kompensaty za szkodę  lub innych roszczeń, do których podróżujący ma prawo zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)  nr 261/2004 z późniejszymi zmianami, a także egzekwowanie należności wynikających z nieprawidłowości w zakresie transportu autokarowego, kolejowego, ciężarowego, samochodowego i morskiego (dalej zwanych:  „należnościami” lub „kompensatami”). Click  domaga się kompensat  od podmiotu odpowiedzialnego, przede wszystkim od przewoźnika lotniczego, autokarowego, samochodowego oraz morskiego (dalej zwanego: „dłużnikiem”).

1.3.   W miejscach,  gdzie OWH odnoszą się do osoby fizycznej, mowa jest o podróżującym i vice versa; podróżującym może być zatem wyłącznie osoba fizyczna.

1.4.   Prawa i obowiązki,  odrębnie ustalone w Umowie zawartej pomiędzy Click a Partnerem Umowy, są nadrzędne w  stosunku do niniejszych  OWH.

1.5.   Prawa i obowiązki wynikające z niniejszych OWH  dotyczą wszystkich Partnerów Umowy, o ile z brzmienia OWH nie wynika, iż dane ustalenia dotyczą tylko wybranej grupy Partnerów Umowy, takich jak konsument lub przedsiębiorca, w rozumieniu przepisów kodeksu handlowego. 

1.6.   Jeżeli Partnerem Umowy jest konsument (dalej zwany: „konsumentem”) w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz specjalnego przepisu prawnego, prawa i obowiązki stron umowy określa również ustawa nr  634/1992 Dz.U. o ochronie konsumenta, w aktualnym brzmieniu

2.      Sposób zawarcia Umowy

2.1.   Umowa między Click a Partnerem Umowy może być zawarta w jeden z następujących sposobów:

a)    w formie papierowej, podpisanej przez obie strony Umowy,

b)   poprzez podpisanie przez Partnerów Umowy papierowej wersji Umowy oraz przesłanie jej w formie skanu na adres e-mail Click; w tym przypadku umowa zostaje zawarta w momencie podpisania skanu przez Click oraz odesłania jej kompletnej wersji w formie skanu z powrotem na e-mail Partnetra Umowy

c)   za pośrednictwem formularza rejestracyjnego lub poprzez wypełnienie danych we wniosku o kompensatę (dalej zwanego: „formularzem”) zamieszczonego na  stronie internetowej: www.click2claim.eu, w którym Partner Umowy wypełni wszystkie wymagane dane, a następnie prześle go do Click. Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez Click drogą elektroniczną otrzymania poprawnie wypełnionego formularza oraz  zaakceptowania zgłoszenia Partnera Umowy. Jeżeli Partnerem Umowy jest osoba fizyczna ubiegająca się o kompensatę, Umowa zawarta zostaje w momencie otrzymania (drogą elektroniczną) przez Partnera Umowy umowy zlecenia wraz z cennikiem. Umowa powinna zawierać uzupełnione przez Partnera Umowy w ww. formularzu.

Partner Umowy zobowiązuje się przekazywać  Click tylko i wyłącznie prawdziwe dane. Click będzie traktować przekazane dane jako prawdziwe zawsze, za wyjątkiem sytuacji, w których oczywistym jest, że przekazane dane są nieprawdziwe. W przypadku podania nieprawdziwych danych Parnter Umowy zobowiązany jest zapłacić Click karę umowną w wysokości 5 000,00 CZK (lub ekwiwalentu odpowiadającego tej kwocie w EUR).  Zapłacenie kary umownej nie ma wpływu na prawo Click do domagania się odszkodowania za powstałą szkodę. Zobowiązanie Partnera Umowy do przekazywania prawdziwych danych, wraz z groźbą zastosowania kary umownej, dotyczy całego okresu współpracy między Click i Partnerem Umowy.

2.2.   Partner Umowy wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia przez Click na rzecz Partnera Umowy usług określonych w Umowie niezwłocznie po jej podpisaniu, bez konieczności podejmowania dalszych czynności prawnych.  

2.3.   Partner Umowy przyjmuje do wiadomości, że Click nie ma obowiązku zawarcia z nim Umowy i nie jest przy tym zobowiązany do przedstawienia powodów odmowy.


 

3.      Okres trwania Umowy

3.1.   Umowa między Click a Partnerem Umowy zostaje zawarta na czas nieokreślony, o ile Umowa w sposób wyraźny nie stanowi inaczej.

4.      Konto Użytkownika

4.1.   Click założy Partnerowi Umowy Konto Użytkownika, umożliwiające mu:

a)   bieżący dostęp do informacji dotyczących stanu realizacji swojego zlecenia/swoich zleceń,

b)  zlecanie Click egzekucji należności,

4.2.   Click, w miarę  możliwości czasowych, prześle Partnerowi Umowy, na podany przez niego adres e-mail, niezbędne dane dotyczące dostępu (przede wszystkim login i hasło) do Konta Użytkownika; Konto Użytkownika będzie jednakże aktywne dopiero od dnia, w którym Partner Umowy zaloguje się na nim po raz pierwszy, wykorzystując przesłane mu dane dostępu.

4.3.   Dostęp do Konta Użytkownika jest chroniony przez  login i hasło. Partner Umowy zobowiązuje się zachować dyskrecję w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do jego Konta Użytkownika, oraz nie przekazywać ich osobom trzecim. Jednocześnie Partner Umowy przyjmuje do wiadomości, że Click nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Partnera Umowy wyżej wymienionego obowiązku.  Partner Umowy powinien chronić danych dostępu do Konta Użytkownika w  sposób uniemożliwiający osobom trzecim samowolne ich poznanie.

4.4.   Partner Umowy nie jest uprawniony do  udostępniania Konta Użytkownika osobom trzecim.

4.5.   W przypadku wystąpienia zmiany jakichkolwiek danych osobowych zawartych na Koncie Użytkownika, Partner Umowy jest zobowiązany do ich niezwłocznej aktualizacji. Zmiana danych Partnera Umowy jest wiążąca dla Click w momencie jej dokonania na Koncie Użytkownika.

4.6.   Partner Umowy przyjmuje do wiadomości, że Konto Użytkownika nie musi być dostępne nieprzerwanie oraz, że możliwe są przerwy w jego funkcjonowaniu przede wszystkim w związku z niezbędną kontrolą i pracami nad systemem Click. Partner Umowy nie powinien domagać się dostępu do Konta Użytkownika bez względu na okres niedostępności Konta Użytkownika. Powyższe ustalenia odnoszą się także do sytuacji, w których nie są dostępne (nie funkcjonują) wszystkie elementy Konta Użytkownika.

4.7.   Click zobowiązuje się wspierać Partnera Umowy w korzystaniu z Konta Użytkownika z  zastrzeżeniem, że wsparcie to realizowane będzie wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku niemożności ustawienia przez Partnera Umowy  Konta Użytownika w oparciu o instrukcje Click, wystąpienia problemów ze sprzętem lub oprogramowaniem, fakt ten obciąża wyłącznie Partnera Umowy, a Click nie ponosi w związku z tym żadnej odpowiedzialności. Click nie jest zobowiązany do zapewniania Partnerowi Umowy pomocy technicznej.

5.      Rodzaje programów dedykowanych  Partnerom Umowy  (dalej zwane „Usługami” lub „Programami”)

Wykaz Programów oferowanych poszczególnym Partnerom Umowy jest udostępniany przede wszystkim za pośrednictwem przedstawicieli handlowych, pracowników, pośredników Click, na stronie internetowej www.click2claim.eu lub za pośrednictwem Konta Użytkownika.

Treść i zakres poszczególnych programów Click  znajduje się zarówno w niniejszych OWH,  jak i na stronie internetowej www.click2claim.eu, gdzie Partner Umowy może bliżej się z nimi zapoznać.  

5.1.   Retail (indywidulany podróżny)

Usługi oferowane podróżującemu wymienione są na stronie internetowej www.click2claim.eu.

5.2.   Corporate

5.2.1.      Program Basic

Pakiet korzystnych usług będących do dyspozycji Partnera Umowy po zarejestrowaniu przez niego przynajmniej 9-ciu pracowników.

5.2.2.      Program Business

Pakiet korzystnych usług będących do dyspozycji Partnera Umowy po zarejestrowaniau przez niego przynajmniej 25-ciu pracowników.

5.2.3.      Program Premium

Pakiet korzystnych usług będących do dyspozycji Partnera Umowy po zarejestrowaniau przez niego przynajmniej 40 pracowników.

5.2.4.      Program Enterprise

Indywidualny pakiet usług, w przypadku którego liczba zarejestrowanych pracowników jest nieograniczona.

5.3.   Biura podróży/ agencje (dalej tylko „BP“)

5.3.1.      Program Travel Asistant

W ramach tego programu BP zobowiązuje się do dystrybuowania Kuponów Zniżkowych (punkt 15 OWH) na korzystanie z Usług  C2C w ustalonej cenie. Podczas sprzedaży Kuponu Zniżkowego, BP powinno  zapoznać podróżującego z zasadami, warunkami świadczenia Usług Click, cennikiem Click oraz warunkami umowy zlecenia. BP powinno także umożliwić podróżującemu wejście na stronę internetową www.click2claim.eu, nawet za opłatą.     

5.3.2.      Program Travel Rok Wstecz

Program ten umożliwia podróżującemu zwrócenie się do Click w sposób samodzielny lub za pośrednictwem BP, podpisanie stosownych dokumentów i  domaganie się od dłużnika należności wynikających z nieregularności transportu w ostatnich 12, następujących po sobie miesiącach, w oparciu o korzystne warunki cenowe, określone w aktualnym cenniku.

 5.3.3.      Program Travel Standard

5.3.3.1.      BP ma prawo domagać się, za pośrednictwem posiadanego Konta Użytkownika, kompensat dla podróżującego, który doświadczył nieregularności transportu, nawet w przypadku, gdy nie bierze on udziału w programie TravelAsistant czy TravelRokWstecz według ustalonych warunków cenowych; w dalszym toku postępowania BP ma prawo  nadzorować proces uzyskiwania kompensaty w imieniu podróżującego.

5.3.3.2.    BP ma prawo złożyć wniosek o kompensatę za pośrednictwem posiadanego Konta Użytkownika i zgłosić roszczenie podróżującego, jednak podróżujący sam wypełni wniosek o kompensatę i odeśle go do systemu Click zgodnie z warunkami cenowymi przedstawionymi w aktualnym cenniku. Na podstawie złożonego wniosku, z podróżującym zawarta zostanie umowa zlecenia.

5.4.  Zarządzający zakwaterowaniem (przede wszystkim hotele, motele, pensjonaty) (dalej zwany „Hotelem”).

5.4.1.      Hotele, podobnie jak BP, mogą korzystać z programów TravelAsistant lub TravelRokWstecz.

5.4.2.      W przypadku Hoteli, podróżujący rozumiany jest również jako zakwaterowany, który korzystał z usług dłużnika.

5.4.3.      Program Hotel Standard

5.4.3.1.   Hotel ma prawo domagać się za pośrednictwem posiadanego Konta Użytkownika kompensat dla podróżującego, który doświadczył nieregularności transportu, nawet gdy nie bierze on udziału w programie TravelAsistant czy TravelRokWstecz według ustalonych warunków cenowych; w dalszym toku postępowania Hotel ma prawo  nadzorować proces uzyskiwania kompensaty w imieniu podróżującego

5.4.3.2.    Hotel ma prawo złożyć wniosek o kompensatę za pośrednictwem posiadanego Konta Użytkownika i zgłosić roszczenie podróżującego, jednak podróżujący sam wypełni wniosek o kompensatę i odeśle go do systemu Click zgodnie z warunkami cenowymi przedstawionymi w aktualnym cenniku. Na podstawie złożonego wniosku, z podróżującym zawarta zostanie umowa zlecenia.

5.5.   Wartość  wynagrodzenia (cena) za usługi świadczone przez Click na rzecz Partnera Umowy zawarta jest przede wszystkim w odpowiedniej Umowie pomiędzy Click a Partnerem Umowy. W przypadku, gdy Umowa nie zawiera informacji o wynagrodzeniu (cenie), Click ma prawo do otrzymania  wynagrodzenia składającego się co najmniej z następujących składowych: a) opłaty serwisowej w wysokości 550,00 CZK z VAT (za jedną wyegzekwowaną od dłużnika kompensatę) oraz b)  kwoty w wysokości 25% wyegzekwowanych od dłużnika dla Partnera Umowy należności; jeżeli od dłużnika wyegzekwowana została nie finansowa, ale rzeczowa należność (np. zniżka na bilet lotniczy, darmowy bilet lotniczy), Click przysługuje prawo do otrzymania kwoty w wysokości 1 000,00 CZK z VAT. Jeżeli Partner Umowy ma możliwość wyboru między należnością finansową i niefinansową i  wybierze wariant niefinansowy, Click przysługuje prawo do procentowego wynagrodzenia zgodnie z  umową zlecenia z należności finansowej. Jeżeli klient zdecyduje się na przyjęcie należności w formie niefinansowej lub częściowo finansowej, Click przysługuje wynagrodzenie obliczone na podstawie pełnej kwoty wymaganej kompensaty.


 

6.   Korzystanie z Usług przez Partnera Umowy

6.1.   Usługi świadczone przez Click dotyczą wyłącznie Partnera Umowy. Partner Umowy nie ma prawa ich udostępniania osobom trzecim. W przypadku naruszenia tego postanowienia, Partner Umowy  zobowiązuje się do zapłacenia Click kary umownej w wysokości 50 000,00 CZK (lub odpowiadającego tej kwocie ekwiwalentu w EUR) w przypadku konsumenta, lub też kary umownej w wysokości 500 000,00 CZK (lub odpowiadającego tej kwocie ekwiwalentu w EUR) w przypadku przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów kodeksu handlowego. Zapłacenie kary umownej nie odbiera Click prawa domagania się odszkodowania za powstałą szkodę.


 


 

7.    Wynagrodzenie należne Click i warunki płatności

7.1. W związku z usługami świadczonymi przez  Click na rzecz Partnera Umowy na podstawie Umowy, OWH (dalej zwanymi „czynnościami Click”), Click przysługuje  wynagrodzenie w wysokości podanej w Umowie lub w niniejszych OWH. Wykaz ewentualnych typów wynagrodzeń przysługujących Click może być podany na stronach internetowych Click.

7.2.   Wynagrodzenie za usługi świadczone przez Click na rzecz Partnera Umowy jest płatne w terminie i według warunków okreśonych w Umowie. W przypadku, gdy strony umowy nie uzgodniły inaczej, wynagrodzenie płatne jest w dniu przekazania Click należności przez dłużnika. Click przysługuje prawo pozostawienia sobie z wypłaconej należności dłużnika kwoty, która odpowiada jego wynagrodzeniu, wynikającemu z postanowień zawartej Umowy lub OWH, a pozostałą kwotę powinien przesłać Partnerowi Umowy w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia otrzymania należności od dłużnika. Jeżeli należność wyegzekwowana od dłużnika zostanie przekazana bezpośrednio Partnerowi Umowy, powinien on przekazać Click wynagrodzenie w ciągu 5 (pięciu) dni kalendarzowych od dnia, w którym otrzymał należność, poprzez przelanie środków na konto bankowe nr 2000688772/2010 (EUR) prowadzone przez Bank Fio SA (Fio banka a.s.), IBAN CZ7820100000002000688772, lub na konto bankowe nr 2100688761/2010 (CZK) prowadzone przez Bank Fio SA.

7.3.   Jeżeli między Click a Partnerem Umowy, za czynności podjęte przez Click, została uzgodniona kwartalna, półroczna lub roczna płatność zryczałtowana, jest ona płatna zawsze do 25. dnia miesiąca poprzedzającego odpowiedni okres, za który uiszczana jest ww.płatność. Click przesyła Partnerowi Umowy wezwanie do uregulowania płatności na jego adres elektroniczny. Click nie ponosi odpowiedzialności za faktyczne doręczenie wezwania. W ten sam sposób przesyłany jest również dokument podatkowy dla Partnera Umowy.

7.4.   W przypadku, gdy Partner Umowy zalega z opłaceniem jakiejkolwiek kwoty uzgodnionej w Umowie lub OWH, nie ma on prawa do ewentualnej zniżki na wynagrodzenia za czynności zrealizowane przez Click, a Click przysługuje prawo do ograniczenia lub wstrzymania podejmowanych  czynności, włącznie z możliwością zablokowania Konta Użytkownika.

7.5.   W przypadku, gdy Partner Umowy zalega z opłaceniem jakiejkolwiek kwoty należnej Click, Click ma prawo do ubiegania się  o wypłacenie ustawowych odsetek za zwłokę w przypadku konsumenta, lub do odsetek za zwłokę w wysokości 0,1% z należnej kwoty za każdy dzień zwłoki w przypadku przedsiębiorcy.

7.6.  Partner Umowy powinien regulować płatności zgodnie z zaleceniami Click, a w przypadku płatności regulowanych przelewem bankowym podawać również identyfikator płatności. W przypadku dokonywania płatności przelewem bankowym, płatność uznaje się za uregulowaną w dniu wpłynięcia środków na konto bankowe Click. W przypadku dokonywania płatności gotówkowych,  płatność uznaje się za uregulowaną w momencie  odebranie jej przez Click.

8.   Przesyłanie informacji handlowych

8.1.   Partner Umowy, zgodnie z § 7 ustawy nr 480/2004 Dz.U. o niektórych usługach firmy informacyjnej, w aktualnym brzmieniu, zgadza się na przekazywanie na adres elektroniczny Partnera Umowy informacji związanych z czynnościami podejmowanymi przez Click.

8.2.   W przypadku, gdy Partner Umowy ma podstawy, by sądzić, że Click przesyła informacje handlowe niezgodnie z prawem, może zwrócić się do Click z prośbą o  wyjaśnienie sytuacji, a następnie domagać się jej uporządkowania. Jeżeli wniosek Partnera Umowy jest uzasadniony, Click niezwłocznie usunie wadliwy stan.

9.   Obowiązek zachowania dyskrecji

9.1.   Partner Umowy przyjmuje do wiadomości, że w ramach realizacji Umowy może  otrzymać od Click informacje uważane za poufne. Jako poufne traktowane są przede wszystkim te informacje, które stanowią lub mogłyby stanowić część tajemnicy handlowej Click, a także te metody i procesy, na których oparta jest działalność Click oraz technologie zapewniające działalność Click.

9.2.   Partner Umowy zobowiązuje się zachować dyskrecję w kwestii informacji poufnych, a w przypadku przedsiębiorcy, zobowiązuje się dopilnować także obowiązku zachowania dyskrecji w kwestii informacji poufnych przez swoich pracowników, pełnomocników, organy statutowe, członków rady nadzorczej, wspólników i inne osoby posiadające  dostęp do informacji poufnych.

9.3.   Partnerowi Umowy nie wolno, bez pisemnej zgody Click,  wykorzystywać informacji poufnych na własny użytek, ani na użytek osób trzecich lub za ich pośrednictwem.

9.4.   W przypadku naruszenia obowiązku zachowania dyskrecji przez Partnera Umowy, jest on zobowiązany zapłacić Click karę umowną w wysokości 50 000,00 CZK (lub odpowiadającego tej kwocie ekwiwalentu w EUR) w przypadku konsumenta lub karę umowną w wysokości 500 000,00 CZK (lub odpowiadającego tej kwocie ekwiwalentu w EUR) w przypadku przedsiębiorcy rozumianego w myśl przepisów kodeksu handlowego. Zapłacenie kary umownej nie oznacza, iż Click traci prawo do domagania się odszkodowania za powstałą szkodę.

9.5.   Klauzula poufności wiąże strony umowy na kolejne pięć (5) lat po zakończeniu czasu jej trwania.

10. Pozostałe prawa i obowiązki stron umowy

10.1.    W trakcie wykonywania czynności na rzecz Partnera Umowy, Click zobowiązuje się postępować zgodnie z zasadą profesjonalnej troski i poprzez swoje działania podejmie  wszelkie odpowiednie kroki mające na celu wyegzekwowanie kompensaty należnej Partnerowi Umowy.

10.2.  Poprzez zawarcie Umowy między Click i Partnerem Umowy, Partner Umowy nie zyskuje  prawa domagania się finansowej lub innej kompensaty bezpośrednio od Click, dysponuje wyłącznie prawem do uzyskania kompensaty, która za pośrednictwem Click zostanie wyegzekwowana od dłużnika.  Click zastrzega sobie brak odpowiedzialności za wynik postępowania egzekucyjnego i dopuszcza możliwość sytuacji, w której nie uda się wyegzekwować od dłużnika żadnej należności na rzecz Partnera Umowy .

10.3.   W przypadku wytoczenia procesu sądowego mającego na celu wyegzekwowanie od dłużnika kompensaty, spółkę Click (a więc i Partnera Umowy) reprezentuje adwokat, z którym Click współpracuje. Umowny partner udziela pełnomocnictwa do reprezentacji w sporach do adwokata.  Wydatki związane z procesu (w tym ewentualnego zwrotu kosztów prawnych po stronie debtor's, o ile te zostały skutecznie Uznano, że przez Sąd) są zdefiniowane następująco:

a) opłata sądowa (minimalna kwota 1.000 CZK) jest wypłacana przez Click

b) koszty związane z zastępstwa prawnego przez adwokata, w tym wszystkie wydatki pieniężne prawnika (koszty podróży, straty czasu, kosztów dowodów, komunikacji, tłumaczenia itp) na wysokości 1000 CZK są wypłacane przez Click. Koszty do wysokości 1.000 CZK włącznie, wł. VAT od osoby reprezentowanej, ponoszone są przez Partnera Umowy, i tylko w przypadku, gdy z powodzeniem utrwalonym sporu jest kwota odszkodowania wypłacona na rzecz Partnera Umowy.

c) Wyjątkiem jest przypadek, gdy Partnera Umowy, aby rozpocząć proces sądowy, choć Click nie zgadza się z postępowania sądowego, a także do sytuacji, gdy Partner Umowy wydaje dyspozycję prawnych do przejęcia powództwo i wstrzymania wykonania prawnej bez powodu lub przyjmuje Oferujemy poza ugody prawnej, która nie zawiera pełnej rekompensaty kosztów reprezentacji prawnej. W tym przypadku udział Partnera Umowy do kosztów reprezentacji prawnej i postępowania sądowego będzie w wysokości CZK 2500 włącznie. VAT za jedną osobę reprezentowaną).

d) jeśli spór prawny zalecane przez Click całkowicie zawiodła, powodując koszty reprezentacji prawnej i wszystkich kosztów postępowania, w tym ewentualnego zwrotu kosztów prawnych po stronie dłużnika, są wypłacane przez Click.

10.4.    Partner Umowy wyraża zgodę na wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej (przede wszystkim poczty elektronicznej) przy zawieraniu Umowy. Ewentualne koszty powstałe po stronie Partnera Umowy podczas korzystania ze środków komunikacji elektronicznej, związane z zawarciem Umowy, pokrywa sam Partner Umowy. Strony umowy postanawiają, że w przypadku stosowania komunikacji elektronicznej wiążące (aktualne) są dane dostarczone w momencie zawierania Umowy, o ile jedna ze stron umowy, w sposób możliwy do udowodnienia, nie poinformowała drugiej ze stron umowy o zmianie tych danych.

10.5.    Partner Umowy  zobowiązuje się do korzystania z Konta Użytkownika i usług w sposób nieograniczający innych Partnerów Umowy Click oraz samej spółki Click.

10.6.   W przypadku zakończenia okresu ważności umowy (z jakiegokolwiek powodu) Click może usunąć wszelkie informacje (włącznie z danymi) Partnera Umowy, znajdujące się na serwerach obsługiwanych przez Click.

10.7.   Click nie jest w stosunku do Partnera Umowy ograniczony żadnymi normami zachowania wynikającymi z przepisów postanowienia § 53a ustęp 1 Kodeksu Cywilnego.

10.8.    Click  dysponuje prawem wykorzystywania nazwy firmy handlowej, nazwy lub imienia Partnera Umowy w celach marketingowych lub reklamowych, zawierając je we wszystkich typach materiałów reklamowych (bez względu na ich formę i sposób w jaki będą upowszechniane).

10.9.    Wszelkie czynności na rzecz Partnera Umowy mogą być podejmowane przez Click także za pośrednictwem osób trzecich.

10.10.  Partner Umowy przyjmuje do wiadomości, że bezwzględnemu zakazowi podlega  wykorzystywanie przez niego znaków, symboli czy tekstów, zamieszczonych na stronie internetowej www.click2claim.eu.  W przypadku naruszenia tego ograniczenia,  Partner Umowy zobowiązuje się zapłacić Click karę umowną w wysokości 50 000,00 CZK.

10.11.  Partner Umowy oświadcza, że Umowę z Click zawarł dobrowolnie i ma świadomość, że swoich praw mógł dochodzić samodzielnie lub za pośrednictwem innych podmiotów. Click nie ponosi odpowiedzialności za fakt zawarcia przez Partnera Umowy umowy z Click.

11.    Wygaśnięcie stosunku umownego

11.1.    Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron, poprzez jej wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy. Ponadto rozwiązanie umowy jest możliwe po osiągnięciu celu i spełnieniu warunków umowy określonych dla każdej stron, to znaczy co najmniej po ściągnięciu należności od dłużnika i zapłaceniu wynagrodzenia Zleceniodawcy. Umowa wygasa również w przypadku poinformowania Partnera Umowy przez Click za pośrednictwem poczty elektronicznej, że jego roszczenie zostało ocenione jako nieściągalne.

11.2.    Okres wypowiedzenia umowy wynosi 3 (trzy) miesiące kalendarzowe i jest  liczony od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym doręczono wypowiedzenie drugiej stronie umowy. Wypowiedzenie zawierać musi informację dotyczącą powodu wypowiedzenia umowy.

11.3.  Strony Umowy mogą odstąpić od Umowy wyłącznie w następujących przypadkach:

a)  jedna ze stron umowy w sposób istotny naruszyła obowiązek umowny, i pomimo otrzymania od drugiej ze stron pisemnej informacji dotyczącej uchybienia, nie naprawiła błędu w odpowiednim czasie,

b)   Partner Umowy zalega z płatnością wynagrodzenia,

c)   Partner Umowy, będący konsumentem, ma prawo, w przypadku  skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej, odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od momentu przejęcia należności (§ 1829 Kodeksu Cywilnego); nie stosuje się ów czynności w przypadku, gdy Click rozpoczął już świadczenie usług (§ 1837 lit. a) Kodeksu Cywilnego).

11.4. W przypadku, gdy do spłaty należności przez dłużnika na rzecz Partnera  Umowy dojdzie w terminie 1 (jednego) roku po dacie zakończenia umowy ze strony  Partnera  Umowy, Click należy się wynagrodzenie na warunkach i w zakresie przedstawionym w Umowie lub OWH; zasady tej nie stosuje się w przypadku, gdy konsument odstąpi od umowy w oparciu o postanowienia  § 1837 Kodeksu Cywilnego.

12.    Odpowiedzialność Click za wady i prawo do reklamacji

12.1. Prawa i obowiązki stron umowy w zakresie odpowiedzialności Click za wady świadczonych usług  określone są odpowiednimi, ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Jeżeli Partner Umowy jest konsumentem w myśl Kodeksu Cywilnego, jego prawo w zakresie składania reklamacji wynika wprost z postanowień kolejnych Kodeksu Cywilnego oraz ustawy nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumenta, w brzmieniu późniejszych przepisów.

12.2.    Partner Umowy zobowiązuje się składać reklamacje głównie za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego na stronie internetowej www.click2claim.eu.

12.3.    Partner Umowy  może także dochodzić przysługujących mu praw wynikających z odpowiedzialności Click za zaistniałe wady pisemnie, na adres siedziby Click lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Click rozpatruje reklamacje Partnerów Umowy w terminie 30 dni kalendarzowych i najpóźniej w ostatnim dniu przed upływem terminu przekazuje Partnerowi Umowy stanowisko dotyczące złożonej reklamacji. Do okresu rozpatrywania reklamacji nie wlicza się czasu koniecznego do jej uzupełnienia. Partner Umowy w trakcie rozpatrywania reklamacji powinien współpracować z Click. Partner Umowy nie będący konsumentem przyjmuje do wiadomości, że Click świadczy mu usługę wykraczającą poza standardowe usługi, i która nie wynika  wprost z żadnego przepisu prawnego.

12.4.   Partner Umowy  przyjmuje do wiadomości, że w przypadku złożenia przez niego reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez Click, fakt ten nie ma wpływu na obowiązek Partnera Umowy dotyczący uregulowania opłat za usługi świadczone przez Click. 

12.5.    W przypadku uznania przez Click reklamacji za nieuzasadnioną, koszty związane z jej złożeniem ponosi Partner Umowy.

13.    Sankcje i kary umowne

13.1.   W przypadku zwłoki Partnera Umowy w zakresie uregulowania jakiejkolwiek płatności związanej z czynnościami podejmowanymi przez Click, Click ma prawo przerwać lub ograniczyć świadczenie Usług, włącznie z możliwością zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika Partnera Umowy. 

13.2.    Kara umowna, zgodnie z postanowieniami umowy oraz OWH, jest płatna na podstawie pisemnego wezwania Click. Kara umowna płacona jest w sposób i w terminie podanym w pisemnym wezwaniu.

14.    Ochrona danych osobowych

14.1.    Partner Umowy  wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, podanych Click bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich, zgodnie z ustawą nr 101/2000 Dz.U. o ochronie danych osobowych. Zgoda dotyczy wszystkich danych przekazanych Click i dotyczy całego okresu trwania Umowy, a także  okresu  kolejnych 5 (pięciu) lat od dnia wygaśnięcia Umowy.

14.2.    Partner Umowy oświadcza, że dane osobowe osób trzecich zostały przekazane Click za ich zgodą.

14.3.    Partner Umowy  oświadcza, że przekazane dane są kompletne, prawdziwe i przekazane dobrowolnie.

14.4.    Partner Umowy może zażądać od Click informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych. W przypadku niespełnienia przez Click żądania Partnera Umowy, Partnerowi  Umowy przysługuje prawo bezpośredniego zwrócenia się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

14.5.    Wszelkie dane  osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia Click możliwości świadczenia usług,  zgodnie z postanowieniami Umowy i OWH oraz w celu przesyłania informacji handlowych. Partner Umowy wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych również do innych państw o ile jest to niezbędne w celu wyegzekwowania jego wymagań prawnych.

14.6.    Click oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, zarejestrowanym w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych. Zarejestrowane przez niego dane są chronione przed nadużyciem.

15.    Kupony zniżkowe

15.1.    Click sprzedaje kupony zniżkowe oznaczone jako Travel Asistent (dalej zwany  „kuponem”) w postaci elektronicznej. Ich sprzedaż odbywa się za pośrednictwem założonego Konta Użytkownika BP/AP. Po wysłaniu wypełnionego formularza do systemu C2C za pośrednictwem Konta Użytkownika, kupon zostaje wygenerowany automatycznie a następnie jest on wysyłany na podany adres e-mail podróżującego. Kupon zawiera co najmniej następujące dane: imię i nazwisko podróżującego, datę i kierunek podróży, dane kontaktowe podróżującego i Click2Claim, numer identyfikacyjny Asystenta, który służy do czynności administracyjnych (przetwarzania) sprzedanego kuponu w stosunku do sprzedającego, oraz kod asystenta, który służy podróżującemu w przypadku ewentualnego złożenia wniosku o kompensatę. Na podstawie tego kodu naliczana jest prowizja za usługi Click2Claim z należności uzyskanej od dłużnika (kompensaty) zgodnie z aktualnym Cennikiem Click2Claim. Numer identyfikacyjny może być jednakowy dla kilku podróżujących, kod asystenta jest natomiast unikatowy dla jednej osoby fizycznej.

15.2.    Kupon przeznaczony jest wyłącznie dla konkretnej osoby fizycznej, której dane identyfikacyjne zostały na nim określone i dotyczy tylko jednego konkretnego typu transportu, wymienionego na kuponie. Kupon jest niezbywalny.

Kupon upoważnia podróżującego do skorzystania z Usługi, to znaczy do zlecenia Click egzekucji należności od dłużnika. Kuponu nie można kupić w dniu odlotu na pierwszym odcinku i później.

15.3.    Kupon jest formą zniżki na ewentualne usługi Click, nie jest natomiast zaliczką na poczet usług świadczonych przez Click. W przypadku niewykorzystania kuponu z powodów zależnych od Partnera Umowy lub Click, kwota przechodzi na korzyść Click jako kara umowna za jej niewykorzystanie kiedy zrealizowana płatność ma charakter opłaty manipulacyjnej za usługi związane z wydaniem lub ewidencją kuponu.

16.    Postanowienia wspólne i końcowe

16.1.    Strony umowy uzgadniają, że w przypadku wykorzystywania komunikacji za pośrednictwem sieci Internet (poczta elektroniczna), do uznania ważności czynności prawnej nie jest wymagane dołączenie podpisu elektronicznego (certyfikatu) wynikającego ze specjalnego przepisu prawnego, ani dostarczanie wiadomości do skrzynki elektronicznej zgodnie z wymaganiami specjalnego przepisu prawnego.

16.2.    Wszelka korespondencja przepływająca między Click a Partnerem Umowy musi być dostarczona drugiej stronie Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą przez jednostkę posiadającą licencję pocztową.

16.3.    Click ma prawo zmieniać lub uzupełniać brzmienie OWH. Postanowienia te nie wpływają na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania wcześniejszych wersji OWH.

16.4.    Aktualne brzmienie OWH wraz z pierwotnym brzmieniem OWH zawierającym  określenie okresu obowiązywania poszczególnych dokumentów będzie zawsze zamieszczone na stronie internetowej www.click2claim.eu.

16.5.    Niniejsze OWH, umowy i związane z nimi stosunki prawne funkcjonują w oparciu o prawodawstwo Republiki Czeskiej. Decydującym językiem jest język czeski.

16.6.    Wszelkie spory powstałe w wyniku stosowania OWH, umowy i stosunków prawnych z nich wynikających, będą rozstrzygane przez trzech sędziów w sposób wiążący w Sądzie Arbitrażowym działającym przy Izbie Handlowej Republiki Czeskiej i Izbie Rolnej Republiki Czeskiej, w oparciu o jego Regulamin i Reguły. Językiem postępowania będzie wyłącznie język czeski. Siedziba sądu arbitrażowego znajduje się w Pradze.

O regułach, regulaminach oraz innych szczegółach dotyczących postępowania przed sądem rozjemczym informacji można zasięgnąć na stronie internetowej www.soud.cz.

16.7.    Partner Umowy nie ma prawa, bez uprzedniej pisemnej zgody Click, do przekazywania praw i obowiązków wynikających z Umowy osobom trzecim.

16.8.    W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień OWH stanie się nieważne lub nieskuteczne, w miejsce nieważnych postanowień wejdzie postanowienie, którego sens będzie jak najbardziej zbliżony do nieważnego postanowienia. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień.

16.9.    Niniejsze OWH są wiążące i wchodzą w życie w dniu 2.12.2015 r. W pełni zastępują one OWH będące ważne od dnia 1.4.2014 r.


 

Click2Claim, s.r.o.

Ing. František Herynk, pełnomocnik spółki

 

ZŁOŻYĆ WNIOSEK ON-LINE

Nie przyleciałeś w porę? Żądaj za to zapłaty!