Často kladené dotazy

 • Jakie usługi świadczy Click2Claim?

  Spółka Click2Claim pomaga podróżnym w dochodzeniu ich praw wobec linii lotniczych powstałych na podstawie Rozporządzeni Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004.

  Nierzadko dochodząc ich sam spotyka się z odmową, brakiem uczynności lub mylącymi informacjami. Click2Claim oferuje kompletny i fachowy serwis w zakresie dochodzenia praw klientów wobec linii lotniczych, oszczędza ich czas i koszty.

 • Ile to kosztuje i jak długo trwa?

  W zależności od okoliczności załatwienie trwa od jednego do czterech miesięcy w postępowaniu pozasądowym. Jeżeli nie dojdzie do dobrowolnego świadczenia ze strony przewoźnika, można postępować na drodze sądowej, zawsze jednak ze zgodną klienta. W takim przypadku dochodzenie roszczenia może trwać dłużej. O przebiegu postępowania klienci są indywidualnie informowani. 

  Click2Claim za swoje usługi nalicza wynagrodzenie w formie stawki procentowej, zawsze od rzeczywiście uzyskanego świadczenia zasyłanego klientom. Niektóre programy zawierają opłatę serwisową kombinowaną z niższym wynagrodzeniem procentowym od wyniku. Opłatę płaci się składając wniosek i jest bezzwrotna. Jeżeli nie uda się na pomyślnie załatwić spełnienia roszczenia klienta (może się tak zdarzyć  - na przykład z powodu niemożliwości dochodzenia kompensaty z innego państwa, bankructwo przewoźnika, itp.), klient nie płaci nic oprócz opłaty serwisowej, jeżeli taki wariant wybrał.

  Przejrzystą informację można znaleźć w sekcji Cennik.

  Są przypadki, kiedy linie lotnicze pomimo wszelkich naszych wysiłków nie uznają uzasadnionego roszczenia i odmówią wypłacenia odpowiadającej kompensaty. W takim przypadku współpracująca z nami kancelaria adwokacka bezpłatnie oceni prawdopodobieństwo sukcesu w ewentualnym postępowaniu sądowym. Jeżeli ta ocena będzie pozytywna, ze zgodą klienta rozpoczniemy dochodzenie roszczeń drogą sądową z reprezentowaniem klienta przez adwokata. Koszty tego reprezentowania mogą wynosić według indywidualnych okoliczności maksymalnie 1000 CZK, a klient jest z nimi zawsze z góry zapoznany i musi wyrazić zgodę.

  Jeżeli jednak ze względu na okoliczności przypadku nie można zagwarantować sukcesu sporu sądowego, sam klient zdecyduje, czy chce podjąć ryzyko i w razie niepowodzenia nieść koszty kompletnego serwisu prawnego.
  Postępowanie sądowe może być prowadzone również poza terytorium RC, takie przypadki mają indywidualną kalkulację kosztów i są zawsze uprzednio konsultowane z klientem.

 • Przykłady z praktyki Click2Claim

  Pani W. podróżowała z Wiednia do Bangkoku, jej samolot wylądował z 5-godzinnym opóźnieniem. Pani W. skorzystała ze swoich praw i przyznano jej kompensatę w wysokości 600 EUR.

  Pan T. bez powodzenia domagał się kompensaty za lot z Rzymu do Pragi. Złożył wniosek o kompensatę za pośrednictwem Click2Claim i kiedy wniosek przedstawiono w sądzie, przewoźnik wypłacił kompensatę.

  Pani B. miała opłaconą wycieczkę z wylotem z Pragi. W drodze powrotnej trasę lotu zmieniono i podróżująca wylądowała w Bratysławie, jednakże bez połączenia z miejscem docelowym swej podróży. Biuro podróży nie potrafiło nic dla niej zrobić. Kiedy zwróciła się do Click2Claim, przewoźnik czarterowy przeprosił ją, wypłacił pełną kompensatę i zwrócił koszty podróży pociągiem.

   

  Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, napisz do nas na adres e-mail: info@click2claim.eu lub zadzwoń na infolinię Click2Claim: +420 222 524 498, chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

 • Jakie są warunki handlowe Click2Claim?

  Dochodzenie konkretnego roszczenia za pośrednictwem Click2Claim przebiega na podstawie zawartej umowy, której pełne brzmienie można znaleźć tu.

  Szczegółowe warunki handlowe Click2Claim można znaleźć w sekcji Warunki handlowe.

  Cennik usług Click2Claim można znaleźć w sekcji Cennik.

   

 • Jak działają kompensaty w transporcie lotniczym?

  Jeżeli problem podczas lotu lub lotu nawiązującego nie zaistniał z powodu tzw. wydarzeń nadzwyczajnych (niesprzyjające warunki pogodowe, decyzja organów kierowania ruchem lotniczym, strajki, klęski żywiołowe, niepokoje polityczne, itp.), odpowiada za niego ten przewoźnik, który prowadzi lot. Oprócz obowiązkowych świadczeń w postaci transportu zastępczego, posiłków i innych usług również ryczałtowa kompensata. Obowiązuje ona w zakresie według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004, jego cały tekst jest dostępny tu.

  Jego zakres został dalej rozszerzony na podstawie wiążących precedensów prawnych wydanych przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Jest wiążące dla lotów do/z krajów UE wszystkich przewoźników zarejestrowanych w państwie członkowskim UE (łącznie ze Szwajcarią, Norwegią i Islandią) i dla lotów odlatujących z lotniska znajdującego się w państwie członkowskim Unii.

  Nieprawidłowości w podróży uprawniające do kompensaty finansowej są następujące:

  Odwołanie lotu, o który podróżny nie został z dostatecznym wyprzedzeniem poinformowany –

  podróżny musi zostać poinformowany z wyprzedzeniem ponad 14 dni przed odlotem, bez zapewnienia mu lotu zastępczego, w przeciwnym wypadku ma prawo do kompensaty.

  Opóźnienie lotu jest dłuższy niż trzy godziny po planowanym przybyciu do miejsca docelowego.

  Spóźnienie na lot nawiązujący: w przypadkach, kiedy podróżny ma bilet z przesiadką i spóźnienie lub odwołanie lotu spowoduje, że na miejsce docelowe dostanie się ze spóźnieniem więcej niż 3 godziny po planowanym czasie przylotu, powstaje prawo do kompensaty od tego przewoźnika, który na przedmiotowym odcinku podróży zawinił nieprawidłowość.

  Przekierowanie lotu, tj. zmiana miejsca odlotu lub zmiany trasy lotu, której wynikiem jest spóźnienie przylotu podróżnego do celu podróży.

  Odmowa wstępu na pokład samolotu. Powodem jest to, że linie lotnicze sprzedały więcej biletów, niż liczba miejsc w samolocie, lub samolot planowany na lot podróżnego został zastąpiony mniejszym typem, z mniejszą liczbą miejsc, w takim przypadku może się stać, że nie dostanie się do samolotu.

  Obniżenie klasy pasażerskiej, tj. jeżeli z powodu braku miejsc na pokładzie podróżny jest zmuszony podróżować w niższej klasie, niż odpowiada jego biletowi.

  Wysokość ryczałtowych kompensat zależy od odległości lotu:

  Do 1500 km       250 EUR

  1501-3500 km   400 EUR

  Ponad 3500 km     600 EUR

  Bez względu na powód nieprawidłowości przewoźnik jest obowiązany zapewnić podróżnemu obsługę polegającą na:

  dostatecznym poinformowaniu

  locie zastępczym według możliwości lub zwrot ceny biletu

  wyżywienie, ewentualnie zakwaterowanie i transfer w zakresie odpowiadającym czasowi czekania

  2 rozmowy telefoniczne lub odpowiadający dostęp do Internetu lub faksu.

  Jeżeli tych świadczeń nie zapewnił, jest obowiązany zapłacić podróżnemu wydatki, które poniósł bezpośrednio podróżny (w stosownym zakresie).

  Dla zapewnienia świadczeń i kompensat finansowych nie jest decydujące, czy podróżny podróżuje indywidualnie, czy w ramach zorganizowanej wycieczki, warunkiem jest potwierdzona rezerwacja na dany lot. 

 • Jak postępować podczas składania wniosku?

  Wniosek można złożyć za pośrednictwem niniejszych stron internetowych. Wniosek ma postać formularza dla każdego typu wydarzenia i obejmuje 3 kroki:

  W pierwszej części zadając dane o wydarzeniu podróżny dowie się natychmiast, czy według parametrów danych Rozporządzeniem (WE) nr 261/2004 można dochodzi prawa do kompensaty finansowej. Ta kontrola jest bezpłatna.

  Jeżeli podróżny dowie się, że jego roszczenia są uzasadnione, wypełni następną część formularza, gdzie wybierze swój program kliencki (patrz sekcja Cennik), i na zakończenie zostanie wezwany do wyrażenia zgody na zawarcie Umowy mandatowej o świadczeniu naszych usług. Ewentualną opłatę serwisową można zapłacić online kartą płatniczą lub transferem online.

  W ciągu dwóch dni roboczych wniosek zostanie przetworzony i klienta skontaktuje nasz pracownik, który go poinformuje o przebiegu załatwiania jego wniosku. Informację o stanie postępowania można zobaczyć po zarejestrowaniu do sekcji pod numerem złożonego wniosku.

  Pomimo tego, że formularz według zadanych danych oceni prawo klienta do kompensaty, jako prawdopodobne, firma Click2Claim zastrzega sobie prawo do zajęcia innego stanowiska na podstawie przeprowadzonej szczegółowej weryfikacji faktów i okoliczności konkretnego przypadku. W takim przypadku klient zostaje niezwłocznie poinformowany, ewentualnie wezwany do uzupełnienia podanych danych.

  W razie potwierdzenia zasadności roszczeń klienta zostanie on wezwany do udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania klienta w kontaktach z przewoźnikiem. W interesie ochrony klienta niektórzy przewoźnicy wymagają pełnomocnictwa w oryginale, ewentualnie też przedłożenia osobistego dokumentu identyfikacyjnego.

  Do celów dochodzenia roszczeń klienta zawsze jest konieczne przedłożenie biletu lotniczego lub umowy przewozowej i instrukcji podróżnych, zalecamy przedłożenie w ostatniej części formularza kopii wszystkich dokumentów, które są związane z podróżą klienta (bilety pokładowe, rachunki, poprzednia korespondencja z przewoźnikiem, itd.), o ile są do dyspozycji.

 • Jak długo wstecznie, po zaistnieniu problemu, mogę złożyć wniosek o kompensatę?

  Prawa do kompensaty w RC można dochodzić do 3 lat wstecz od daty lotu (od 1.1.2014). Ze względu na możliwą zwłokę w rozmowach z liniami lotniczymi wniosek trzeba złożyć z wyprzedzeniem w przybliżeniu do 30 miesięcy kalendarzowych od daty lotu..

   

 • Czy moje dane osobowe są odpowiednio chronione?

  Dane osobowe klienta są w Click2Claim szanowane i chronione zgodnie z Ustawą nr 101/2000 Sb. o ochronie danych osobowych.

 • Czy Click2Claim zajmuje się dochodzeniem odszkodowania za opóźnione lub zagubione bagaże?

  Nie. Warunki odszkodowań za niedoręczone, spóźnione lub uszkodzone bagaże są dane porozumieniem międzynarodowym i trzeba ich dochodzić bezpośrednio od przewoźnika  w terminie 21 dni od daty lotu, później już nie można ich dochodzić.

  W przypadku, kiedy po przylocie brak bagażu, jeszcze przed opuszczeniem miejsca wydawania bagaży trzeba skontaktować się z biurem Lost and Found i zgłosić zaginiony bagaż. Jeżeli po upływie przepisanego czasu są wciąż zaginione, dochodzenie się zamyka. O zapłacenie kosztów poniesionych w związku z niedoręczeniem bagażu również należy się zwracać bezpośredni do przewoźnika do 21 dni od daty lotu. Zawsze należy żądać kopii raportu dochodzeniowego PIR i podawać jego numer referencyjny.

  Zasady pomocy w razie niedoręczenia bagażu (jeżeli podróżny znajduje się poza miejscem stałego zamieszkania, np. na urlopie), są podane w warunkach przewozowych każdych linii lotni, a linie nie są obowiązane jej udzielać. Wysokość kompensaty w razie spóźnienia, zgubienia lub uszkodzenia bagażu i jego zawartości jest ograniczona, dlatego ogólnie nie zaleca się wkładania do zapisanego bagażu cennych lub kruchych przedmiotów.

   

ZŁOŻYĆ WNIOSEK ON-LINE

Nie przyleciałeś w porę? Żądaj za to zapłaty!