Poznaj swoje prawa! Kiedy pasażerowi przysługuje prawo do odszkodowania finansowego?

Każdy bilet lotniczy jest umową przewozu osoby X z punktu A do punktu B. Ponieważ w większości przypadków chodzi o loty międzynarodowe, realizacja niniejszej umowy jest regulowana przepisami prawa międzynarodowego, umowami i konwencjami, które określają, kiedy i w jakim zakresie powstaje prawo do odszkodowania dla pasażerów. W nawiązaniu do tej ramy istnieją też normy prawne mające na celu wzmocnienie ochrony konsumentów, które obowiązują w niektórych rejonach świata.

Ochrona prawna konsumenta w Unii Europejskiej jest oczywiście odmienna od środowiska w innych częściach świata. Rozporządzenie (WE) nr 261/2004, prezentuje jak dotąd najwyższy poziom ochrony konsumenta w transporcie lotniczym, ale nie jest obowiązujące na całym świecie. Problematyka ta jest bardzo złożona i trudna, dlatego też poniżej podajemy informacje potrzebne do podstawowej orientacji. Dowiedzą się Państwo, do czego i w jakich okolicznościach macie prawo.

Przepisy międzynarodowe o działaniu globalnym regulują delikatną kwestię dla podróżnego - opóźnienie lub utratę bagażu, jak również szkody na zdrowiu lub mieniu, spowodowane w wyniku transportu lotniczego. Kwota odszkodowania za szkody powstałe w wyniku opóźnienia lub utraty bagażu wynosi maksymalnie 1200 EURO. Szkodę należy zgłosić przewoźnikowi, który sporządził protokół o zaginionym bagażu, w krótkim okresie zaledwie 21 dni od daty lotu. Regulacją prawną wydaną do tego celu jest tzw. Konwencja Montrealska z 28.05.1999 r., która zobowiązuje przewoźników zarejestrowanych w większości krajów na całym świecie.

Podróżni w Europie zadają najwięcej pytań odnośnie zasad związanych z nieprawidłowościami w lotach, które reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 261/2004 w sprawie zasad odszkodowania i pomocy dla pasażerów poszkodowanych nieprawidłowościami w lotach. W przypadku postępowania zgodnego z tą normą zawsze ma zastosowanie to, że nieprawidłowości w lotach (niedotrzymanie umowy przewozu) trzeba zgłosić wobec tego przewoźnika, który wykonał lot. Obowiązek odszkodowania pasażerów powstaje, gdy przewoźnik ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości, które nie były spowodowane wydarzeniami, którym nie mógł zapobiec. Są to na przykład zła pogoda, klęska żywiołowa lub strajk.

Odszkodowanie finansowe jest oczywiście dla przewoźnika niemałym kosztem, który stara się minimalizować, różnymi sposobami. Niektórzy przewoźnicy standardowo klientom wypłacają rekompensatę wyłącznie w drodze postępowania sądowego. Często wykorzystują właśnie niejasną retorykę norm prawnych, którym brakuje precyzyjnej prawnie wiążącej interpretacji. W oparciu o nasze doświadczenie, wiedzę i dostępne informacje, możemy zaoferować naszym klientom skuteczniejsze dochodzenie roszczeń, niż w większości przypadków osiągnęliby sami.

Nieprawidłowości dotyczą przede wszystkim:

Odwołany lot

Jeżeli przewoźnik odwoła lot, na który jest wystawiony bilet, ponad dwa tygodnie datą lotu, powinien zaoferować lot zastępczy, w zależności od dostępności, o której klienta poinformuje, lub zwrócić cenę biletu. W krótszym okresie jest zobowiązany do zaoferowania lotu zastępczego, w zależności od dostępności, o której klienta poinformuje, lub do zwrotu ceny biletu, oraz do zapłaty ryczałtowej rekompensaty finansowej. 
Rekompensata nie przysługuje w przypadku podróży lotem zastępczym w czasie zbliżonym do zaplanowanego lotu
 

Więcej informacji

Opóźniony lot

Jeśli lot jest opóźniony o więcej niż dwie do czterech godzin (w zależności od odległości), pasażer ma prawo do opieki, tj. informacji, dwóch rozmów telefonicznych lub dostępu do Internetu, wyżywienia, ewentualnie zakwaterowania wraz z transportem z/na lotnisko, w zakresie odpowiednim ze względu na porę dnia a długości opóźnienia. Ponadto, powstaje prawo do rekompensaty w przypadku, gdy pasażer opóźnionego lotu przybył do celu podróży trzy lub więcej godzin później.

Więcej informacji

Spóźnienie na lot nawiązujący

Jest to sytuacja, w której opóźnienie pierwszego lotu powoduje spóźnienie na lot nawiązujący. W takim przypadku przysługuje ten sam zakres praw, jak dla lotu opóźnionego.

Odmowa wstępu

Jest to sytuacja, gdy przewoźnik odmówi przyjąć pasażera na pokład, choć przybył na czas i z ważnym biletem do odprawy, ponieważ sprzedano więcej miejsc, niż samolot posiada na pokładzie. Pasażer ma wtedy takie same prawa jak w przypadku odwołanego lotu.

Dystans lotu określa wysokość odszkodowania

250 EURO

do 1500 KM

400 EURO

1501 – 3500 KM

600 EURO

POWYŻEJ 3500 KM

Prawo do odszkodowania powstaje:

 • Awarii maszyny lub błędu załogi, błędu w planowaniu lotu
 • Odwołania lotu z przyczyn ekonomicznych lub handlowych
 • Awarii maszyny, której nie spowodowały wydarzenia, na które przewoźnik nie ma wpływu
 • ? Zmiany trasy lotu z przyczyn ekonomicznych lub handlowych
 • ? Innej przyczyny, którą obsługujący przewoźnik lotniczy mógł lub powinien przewidywać

Prawo do odszkodowania nie przysługuje w przypadku:

Jest oczywiście wiele okoliczności, które mają wpływ na przebieg lotu a przewoźnik nie ponosi za nie odpowiedzialności, a zatem nie jest zobowiązany do odszkodowania pasażera. Dotyczy to następujących przypadków:

 • Niesprzyjająca pogoda
 • Klęska żywiołowa
 • Zagrożenie bezpieczeństwa lotu, portu lotniczego, lub ryzyka w inny sposób związane z lotem
 • Strajk, łącznie ze strajkiem własnego personelu
 • Sytuacja niestabilności politycznej, ataków terrorystycznych i nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa
 • Niewystarczająca pojemność przestrzeni powietrznej (zatłoczenie ruchu lotniczego)
 • Uszkodzenie maszyny przez czynniki zewnętrzne

Strajk

Chociaż jest to przedmiotem częstych dyskusji w ramach obowiązujących przepisów prawa, przewoźnik nie jest zobowiązany do wypłacenia odszkodowania pasażerom, jeżeli strajk własnego personelu lub obcego personelu uniemożliwia standardowe przygotowanie i wykonanie lotu. Jego obowiązkiem jest zapewnienie opieki, lotu zastępczego lub zwrot ceny biletu.

Niesprzyjająca pogoda

Transport lotniczy jest całkowicie uzależniony od warunków pogodowych. Ocena konkretnej sytuacji leży w gestii załogi odpowiedzialnej za bezpieczeństwo pasażerów. Przewoźnik musi zapewnić połączenie zastępcze, opiekę lub zwrot ceny biletu.

Klęska żywiołowa

Siły przyrody (huragany, wybuchy wulkanów, powodzie, itp.) ograniczają transport powietrzny na kilka dni, a pasażerom nie przysługuje wtedy prawo do rekompensaty finansowej. 

Ograniczenia ruchu lotniczego

Wraz ze wzrostem popytu zdarzają się sytuacje, gdy pojemność przestrzeni powietrznej nie jest wystarczająca. Sytuacje, w których kontrola ruchu lotniczego nie udzieliła zgody na wykonanie lotu w zaplanowanym czasie, można sprawdzić wstecz. Nawet w takim przypadku przewoźnik jest zobowiązany do opieki nad pasażerami, ale nie do odszkodowania za opóźnienie

Step by step on-line

Składanie wniosków on-line

Wypełnij prosty formularz on-line w kilku krokach. Formularz określi kwotę ewentualnego odszkodowania finansowego. Wybierz warunki umowy, zgodnie z oferowanym programem - Cennikiem. Oprócz wypełnienia danych o locie i wypełnienia własnych danych kontaktowych należy również dodać zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na brzmienie pełnomocnictwa. Jeśli nie można przypisać zdarzenia do już zdefiniowanych zdarzeń, prosimy o skontaktowanie się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego

Bezpłatnie zweryfikujemy prawo do odszkodowania finansowego*

Po wysłaniu wniosku zostanie utworzone Państwa konto, na którym można obserwować status złożonego wniosku. Dane do logowania zostaną wysłane na podany adres mailowy. Następnie w ciągu 2 dni skontaktują się z Tobą specjaliści, którzy poinformują, czy przysługuje prawo do odszkodowania finansowego.
 
*w zależności od wybranego programu
 

Prawo do odszkodowania finansowego przysługuje

Jeśli specjaliści ocenią wniosek jako uzasadniony i potrzebne będą dalsze informacje, skontaktują się z Państwem telefonicznie lub pisemnie. Jeśli dalsze wyjaśnienia nie będą wymagane, prześlą Państwu wypełnione i podpisane pełnomocnictwo, na mocy którego zostaną przekazane kompetencje do obsługi naszemu profesjonalnemu zespołowi. Przydzielony pracownik na bieżąco będzie Państwa informował na piśmie o stanie wniosku, albo będzie konsultował kolejne sugestie możliwego postępowania. Czas uzyskania odszkodowania finansowego zależy od wielu czynników. Średni czas realizacji wynosi około 3 miesięcy.

Prawo do odszkodowania finansowego nie przysługuje

W przypadku, że wynik rozpatrzenia uprawnienia do odszkodowania finansowego jest negatywny, odpowiemy Państwu pisemnie, z jakiego powodu nie jest Pan/Pani uprawniony/a do odszkodowania i ewentualnie zwrócimy uwagę (jeśli problem tego wymaga), czego unikać w przyszłości.

Uzyskanie i wypłata odszkodowania finansowego

Po uzyskaniu odszkodowania finansowego poinformujemy o tym Państwa niezwłocznie w formie pisemnej.
Odliczymy prowizję zależnie od wybranych warunków i wypłacimy Państwu odszkodowanie na konto bankowe. Jeśli sprawa zostanie rozstrzygnięta w drodze postępowania sądowego, odszkodowanie finansowe zostanie po odliczeniu prowizji wypłacone przez kancelarię prawną, która zajmowała się tą sprawą.
 

 

Ukończenie

Nawet, jeśli Państwa wniosek zostanie rozpatrzony bez odszkodowania finansowego, pozostaje Państwu utworzone konto klienta. Jeśli znowu przydarzy się Państwu dokuczliwa sytuacja związana z lotem, na przykład, dojdzie do opóźnienia lub odwołania lotu, można ponownie korzystać z istniejącego konta.

ZŁOŻYĆ WNIOSEK ON-LINE

Nie przyleciałeś w porę? Żądaj za to zapłaty!