Politika ochrony prywatności

Niniejsza Polityka ochrony prywatności ma na celu zapewnienie informacji o tym, jakie dane osobowe spółka Click2Claim, s.r.o., REGON 28791215, z siedzibą Jičínská 1748/5, Vinohrady, 130 00 Praha 3 (dalej także „C2C“), przetwarza o osobach fizycznych (z wyjątkiem pracowników) podczas swej czynności. Zobowiązania informacyjne w stosunku do pracowników C2C są przedmiotem osobnej dokumentacji.
 
Niniejsza Polityka ochrony prywatności obowiązuje od 25.5.2018 i została wydana zgodnie z rozrządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016, dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych („GDPR“) w celu wykonania  zobowiązania informacyjnego spółki C2C jako administratora w brzmieniu art. 13 i 14 GDPR.

A. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Click2Claim, s.r.o. (tj. sp. z o.o., REGON 28791215, z siedzibą Jičínská 1748/5, Vinohrady, 130 00 Praha 3.

B. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZEBIEGA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH?

Państwa dane osobowe możemy przetwarzać tylko do niżej podanych celów i na podstawie wskazanej podstawie prawnej:
a. przetwarzanie jest niezbędne dlatego, byśmy byli zdolni udzielić Państwu usługę przyjazną dla użytkownika i jednocześnie jest niezbędne do realizacji praw i obowiązków w związku z żądanym świadczeniem usług Państwa lub zakupem naszych produktów (Travel Standard, Travel Asistent) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR. 
b. przetwarzanie przebiega na podstawie Państwa zgody do celów marketingowych, reklamowych i statystycznych (wysyłanie informacji i informacji handlowych) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR. 
c. przetwarzanie jest niezbędne dla prawnie uzasadnionych  interesów  C2C, i to tak, by chronioć Państwa interesy i podstawowe prawa i wolności. To dotyczy danych o Twym zachowaniu na stronach internetowych  www.click2claim.eu, które przetwarzamy w celu zbierania informacji, które zostaną następnie wykorzystane podczas ulepszania stron internetowych i naszych usług dla Państwa, będą służyć jako podstawa do wytwarzania statystyk śledzenia odwiedzających www.click2claim.eu i poszczególnych stron i pomiaru efektywności reklam, ale także zapobieganie atakom na stronach internetowych www.click2claim.eu i  zagrożenia jego funkcyjności i bezpieczeństwa Twoich danych.

C. KTO JEST ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH? KOMU DALEJ ZOSTANĄ UDZIELONE DANE?

Odbiorcą danych osobowych jest spółka C2C. 
Dane osobowe mogą być dalej udostępnione osobom, które świadczą spółce C2C usługi w pozycji osoby przetwarzającej dane osobowe (podmioty IT, usługodawca marketingowej platformy za pośrednictwem którego dochodzi do wysyłanie newsletterów i innych informacji handlowych, adwokaci zapewniający odzyskiwanie należności, zewnętrzny księgowy). Wszelkie te osoby zostaną przez nas sprawdzone, by moglibyśmy stwierdzić, że zapewnią wystarczające gwarancje ze względu na poufność i ochronę Państwa danych osobowych. Z ww. osobami zostaną zawarte umowy pisemne, w których będą zobowiązani od ochrony Państwa danych osobowych i dotrzymania naszych standardów do zabezpieczenia  danych osobowych, potem również do  zachowania poufności. Ze względu na dotąd  nadal aktualny komunikat Komisji Europejskiej  w tym kierunku, że w przypadku reprezentowania przez agenturę ( a więc C2C) agentura musi – jeżeli tego wymaga przewoźnik lotniczy – okazać kopię paszportu lub ID w wyjątkowych przypadkach jest możliwe, że dla tych celów i za Państwa zgodą sporządzimy kopię pasportu lub ID i dostarczymy ich do przewoźnika lotniczego.
W uzasadnionych przypadkach mogą być dane osobowe udzielone także odpowiednim organom administracji publicznej lub podobnym instytucjom (np. urzędy skarbowe, banki, ubezpieczalnie, sądy, organy właściwe w sprawach karnych).

D. JAKIE KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZAMY?

Dane w stosunku do Państwa,  jako naszych cenionych klientów 
imię, nazwisko, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mailowy, adres kontaktowy, podpis (na podstawie pełnomocnictwa dla potrzeb dochodzenia roszczeń), konto bankowe dla potřeb wysyłania odzyskanych należności.
Dane w stosunku do naszych klientów handlowych  – osób fizycznych
tytuł, imię, nazwisko, REGON, NIP, adres na fakturze, adres kontaktowy
Dane w stosunku do partnerów handlowych – dane kontaktowe przedstawiciela osoby prawnej
tytuł, imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mailowy, adres kontaktowy

E. DOCHODZI DO PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH?

Dane osobowe Państwa nie są w większości przypadków przekazywane do żadnych państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, jeżeli by było niezbędnie konieczne w związku z dochodzeniem Państwa roszczeń, dojdzie do tego wyłącznie na podstawie Państwa wyraźnej zgody.

F. JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe będzie przetwarzać spółka C2C w okresie trwania stosunku umownego i dalej przez okres niezbędny do wykonywania obowiązków ustawowych i bronienia praw z ewentualnych sporów, owszem najdłużej  5 lat od zakończenia stosunku umownego.

G. JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mają Państwo następujące prawa:
 
- Prawo do dostępu danych osobowych
 
Państwo mają prawo zażądać o informację o tym, czy są Państwa dane osobowe przetwarzane, ewentualnie w jakim celu, w jakim zakresie , przez jaki okres czasu będą przechowywane, z jakiego źródła zostały uzyskane, czy podczas przetwarzania Państwa danych osobowych dochodzi do automatycznej decyzji, włącznie ewentualnego profilowania. Dalej mają Państwo prawo zażądać o kopię Państwa danych osobowych, przy czym pierwsze przekazania danych jest bezpłatne.
 
- Prawo do sprostowania Państwa danych osobowych
 
W przypadku, że Państwa dane osobowe nie są dokładne lub nie są zupełne, kiedykolwiek można zażądać ich poprawienia lub uzupełnienia.
 
- Prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo być zapomnianym“)
 
Jeżeli (i) Państwa dane nie są już potrzebne dla danych, dla których zostały przetwarzane, (ii) przetwarzanie jest bezprawne, (iii) należy wznieść sprzeciw wobec przetwarzania i jednocześnie nie ma żadnych uzasadnionych powodów do przetwarzania, lub (iv) jeżeli został nałożony obowiązek prawny, administrator musi usunąć Państwa dane osobowe.
 
- Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 
Jeżeli pojawią się jakiekolwiek kwestie sporne w związku z przetwarzaniem danych osobowych, administrator jest zobowiązany ograniczyć przetwarzanie danych takim sposobem, że ich może tylko przechowywać i ewentualnie może ich zastosować w celu określenia lub wykonania tytułu prawnego.
 
- Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 
Jeżeli są Państwa dane osobowe przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego lub z powodu uprawnionego zainteresowania, Państwo mają prawo do złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych. W przypadku złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania dla celów marketingu bezpośredniego, ww. dane osobowe nie będą już przetwarzane dla tych celów.
 
- Prawo do przenoszenia danych osobowych
 
W przypadku, że jest wykonywane zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy lub zgody udzielonej przez Państwo, Państwo mają prawo do udzielenia danych w ustrukturowanym, powszechnie używanym i maszynowo czytelnym formacie.
 
- Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 
Państwo mają prawo kiedykolwiek wycofać wcześniej udzieloną zgodę z przetwarzaniem danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych, do którego doszło przed  wycofaniem zgody, jest zgodne z przepisami prawa.
 
- Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
 
Jeżeli uważają Państwo, że podczas przetwarzania zostały naruszone przepisy danych osobowych, Państwo mają prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 

H. CZY DOCHODZI DO AUTOMATYCZNEGO DECYDOWANIA, WŁĄCZNIE PROFILOWANIA?

Dane osobowe osób fizycznych nie są w spółce C2C przedmiotem żadnej decyzji założonej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, włącznie profilowania.

I. CZY DOCHODZI DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZA POMOCĄ STRON INTERNETOWYCH?

Na stronach internetowych www.click2claim.eu spółka C2C przetwarza dane osobowe za pośrednictwem plików cookies oraz za pośrednictwem formularzy rejestracyjnych, które wypełnia tak, by moglibyśmy  należycie udzielić usługę zgłoszoną przez Państwo. Jeżeli odwiedzą Państwo strony internetowe www.click2claim.eu i pozwolą Państwo na czytanie plików  cookies, do Państwa urządzenia umieszczamy i następnie z niego odczytujemy cookies, to znaczy małe pliki liter i cyfer, które zachorujemy w naszej przeglądarce internetowej lub na dysku twardym Państwa komputera. 
Cookies pomagają w Państwa identyfikacji podczas surfowania w internecie między poszczególnymi stronami  (podstronami) www.click2claim.eu i podczas ponownych odwiedzinach stron internetowych i również służą do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład, by można było wykryć, że ktoś nadużył podłączenie do Państwa stron internetowych i działa zamiast Państwa.
 
Pliki cookies są niezbędne do właściwego funkcjonowania stron internetowych pro řádné www.click2claim.eu. Jeżeli pliki cookies zostaną zablokowane, strony internetowe www.click2claim.eu nie muszą działać poprawnie.
 
Dalej w celu śledzenia odwiedzających www.click2claim.eu, tworzenie statystyk i przeglądów, pomiary efektywności reklam i dostosowanie zawartości naszych stron internetowych do konkretnych zapotrzebowań przechowuje w Państwa urządzeniu  cookies z naszych stron internetowych.
 
W przypadku, że za pośrednictwem stron internetowych www.click2claim.eu lub za pośrednictwem aplikacji zostanie sprawdzona zasadność Państwa roszczenia, dojdzie do gromadzenia i przechowywania plików danych z Państwa przeglądarki podczas odwiedzania stron internetowych lub podczas zastosowania aplikacji, przy czym te pliki danych mogą zawierać  formularz wypełniony przez Państwo, IP adres, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i czas wypełnienia formularza i dalej pliki cookies, które w sposób jednoznaczny identyfikują Państwa przeglądarkę.

J. Z JAKIEGO ŹRÓDŁA SĄ UZYSKIWANE DANE OSOBOWE?

Spółka C2C w większości przypadków pyskuje dane osobowe wprost od Państwa, jako od klientów, w związku z żądanym świadczeniem usług Państwa lub zakupem naszych produktów (Travel Standard, Travel Asistent). Jeżeli uzyskalibyśmy Państwa dane osobowe od strony trzecich osób, w dobrej wierze zakładamy, że ww. osobom trzecim udzielili Państwo zgodę spółce C2C do udzielenia Państwa danych osobowych. Jeżeli nie została udzielona zgoda, należy się z nami skontaktować, usuniemy usterki.

K. JAK Są CHRONIONE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Nasze bazy danych są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i login jest zaszyfrowany silnym algorytmem. Nasi pracownicy nie mają możliwości zapoznania się z loginem Państwa.

L. CZY MAJĄ  PAŃSTWO JAKIEŚ PYTANIA? PROSZĘ DO NAS NAPISAĆ!

Jeżeli są Państwo zainteresowani prawami w dziedzinie ochrony Państwa danych osobowych, włącznie prawa dostępu i naprawy niedokładnych danych, lub inne pytanie lub skargę do ich przetwarzania, prosimy skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty na adres siedziby C2C lub za pośrednictwem e-maila w dziedzinie przetwarzania danych osobowych info@click2claim.eu.

Uwaga:

Niniejszy dokument został zaktualizowany w dniu 23.5.2018. Do tego dnia dotąd nie wchodzi w życie tzw. ustawa adaptacyjna do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016, o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych („GDPR“).  Dalej spółka C2C zastrzega sobie prawo zmieniać i dostosowywać dokument w nawiązaniu  na postęp prac ustawodawczych.
 

ZŁOŻYĆ WNIOSEK ON-LINE

Nie przyleciałeś w porę? Żądaj za to zapłaty!