Politika ochrany soukromí

Tato Politika ochrany soukromí má za cíl poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje společnost Click2Claim, s.r.o., IČ 28791215, se sídlem Jičínská 1748/5, Vinohrady, 130 00 Praha 3 (dále též „C2C“), zpracovává o fyzických osobách (vyjma zaměstnanců) při své činnosti. Informační povinnosti ve vztahu k zaměstnancům C2C jsou předmětem oddělené dokumentace.

Tato Politika ochrany soukromí je účinná od 25.5.2018 a je vydána v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“) za účelem splnění informační povinnosti společnosti C2C jakožto správce ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR.

KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Click2Claim, s.r.o., IČ 28791215, se sídlem Jičínská 1748/5, Vinohrady, 130 00 Praha 3.

PRO JAKÉ ÚČELY A NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ PROBÍHÁ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro níže uvedené účely a na uvedených právních základech:

Zpracování je nezbytné proto, abychom Vám byli schopni poskytnout uživatelsky přívětivou internetovou službu a je současně nezbytné pro realizaci práv a povinností v souvislosti s poskytováním Vámi poptaných služeb nebo nákupu našich produktů (Travel Standard, Travel Asistent) v souladu s článkem 6 odst. 1 písm b) GDPR.

Zpracování probíhá na základě Vašeho souhlasu pro marketingové, reklamní a statistické účely (zasílání informací a obchodních sdělení) v souladu s článkem  6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů C2C, a to tak, aby byly chráněny Vaše zájmy a základní práva a svobody. To se týká údajů o Vašem chování na internetových stránkách www.click2claim.eu , které zpracováváme za účelem sběru  informací, které budou následně využity při zlepšování internetových stránek a našich služeb pro Vás, budou sloužit jako podklad při vytváření statistik sledování návštěvnosti www.click2claim.eu a jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy, ale i předcházení útokům na internetové stránky www.click2claim.eu a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti Vašich dat.

KDO JE PŘÍJEMCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ? KOMU BUDOU ÚDAJE DÁLE POSKYTNUTY?

Příjemcem osobních údajů je společnost Click2Claim.

Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny osobám, které poskytují společnosti C2C služby v pozici zpracovatele osobních údajů (IT subjekty, poskytovatelé marketingové platformy prostřednictvím které dochází k rozesílání newsletterů a jiných obchodních sdělení, advokáti zajišťující vymáhání pohledávek, externí účetní). Veškeré tyto osoby prověříme, abychom zajistili, že poskytnou dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu Vašich osobních údajů. S těmito osobami budeme mít uzavřené písemné smlouvy, v nichž se zaváží k ochraně Vašich osobních údajů a dodržení našich standardů pro zabezpečení osobních údajů, rovněž pak k zachování mlčenlivosti. 

V odůvodněných případech mohou být osobní údaje poskytnuty též příslušným orgánů veřejné správy či obdobným institucím (např. finanční úřady, banky, pojišťovny, soudy, orgány činné v trestním řízení).

JAKÉ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVÁME?

Údaje ve vztahu k Vám,  jako našim váženým zákazníkům

jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa, podpis (na plné moci pro potřeby vymáhání nároků), bankovní účet pro potřeby zaslání vymožené pohledávky.

Údaje ve vztahu k našim obchodním partnerům – fyzickým osobám

titul, jméno, příjmení, IČ, DIČ, fakturační adresa, kontaktní adresa

Údaje ve vztahu k obchodním partnerům – kontaktní údaje zástupce právnické osoby

titul, jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa

DOCHÁZÍ K PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ NEBO MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM?

Vaše osobní údaje nejsou v drtivé většině případů předávány do žádné třetí země ani žádné mezinárodní organizace, pokud by tak bylo nezbytně nutné v souvislosti s vymáháním Vašich nároků, stane se tak pouze na základě Vašeho výslovného souhlasu.

PO JAKOU DOBU BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY?

Osobní údaje bude společnost C2C zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu nezbytnou k plnění zákonných povinností a hájení práv z případných sporů, nejdéle však 5 let od ukončení smluvního vztahu.

JAKÁ MÁTE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

Právo na přístup k Vašim osobním údajům

  • Máte právo požádat o informaci o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, případně za jakým účelem, v jakém rozsahu, po jakou dobu budou uloženy, z jakého zdroje byly získány, zda dochází při zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Dále máte právo požádat o kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné.

Právo na opravu Vašich osobních údajů

  • V případě, že jsou Vaše osobní údaje nepřesné či neúplné, můžete kdykoliv požadovat jejich opravu či doplnění.

Právo na výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut)

  • Pokud Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a zároveň neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) je-li to uloženo zákonnou povinností, musí správce Vaše osobní údaje vymazat.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

  • Nastanou-li v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jakékoliv sporné otázky, je správce povinen omezit zpracování údajů takovým způsobem, že je může mít pouze uloženy a případně je též může použít za účelem určení či výkonu právních nároků.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

  • Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu, máte právo vznést proti takovému zpracování námitku. Pokud je vznesena námitka proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo na přenositelnost osobních údajů

  • V případě, že je prováděno automatizované zpracování osobních údajů založené na smlouvě či Vámi uděleném souhlasu, máte právo na poskytnutí údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

  • Máte právo kdykoliv odvolat dříve poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je v souladu s právními předpisy.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

  • Pokud se domníváte, že při zpracování údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

DOCHÁZÍ K AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVÁNÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ?

Osobní údaje fyzických osob nejsou ve společnosti C2C předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

DOCHÁZÍ KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ POMOCÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK?

Na internetových stránkách www.click2claim.eu  zpracovává C2C osobní údaje prostřednictvím cookies a také prostřednictvím registračních formulářů, které vyplňujete tak, abychom Vám mohli řádně poskytnout Vámi poptanou službu. Pokud navštívíte internetové stránky  www.click2claim.eu  a povolíte čtení cookies, do Vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme cookies, tedy  malé soubory písmen a čísel, které ukládáme ve Vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku Vašeho počítače.

Cookies napomáhají k Vaší identifikaci při surfování mezi jednotlivými stránkami (podstránkami) www.click2claim.eu a při opětovných návštěvách a rovněž slouží k zajištění bezpečnosti, například aby mohlo být odhaleno, že někdo zneužil Vaše připojení k našemu webu a jedná namísto Vás.

Cookies jsou nezbytné pro řádné fungování internetové stránky www.click2claim.eu. Pokud  budou cookies zablokovány, internetová stránka www.click2claim.eu nemusí fungovat správně.

Dále za účelem sledování návštěvnosti www.click2claim.eu , vytváření statistik a přehledů, měření účinnosti reklamy a přizpůsobení obsahu našich internetových stránek konkrétním potřebám ukládáme do Vašeho zařízení cookies z našeho webu.

V případě, že si prostřednictvím internetových stránek www.click2claim.eu nebo prostřednictvím aplikace necháte zkontrolovat oprávněnost Vašeho nároku, dojde ke sběru a ukládání datových souborů z Vašeho prohlížeče při návštěvě internetových stránek nebo při použití aplikace, přičemž tyto datové soubory mohou obsahovat Vámi vyplněný formulář, adresu IP, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas vyplnění formuláře a dále soubory cookies, které jednoznačně identifikují Váš prohlížeč.

Z JAKÉHO ZDROJE OSOBNÍ ÚDAJE POCHÁZEJÍ?

Osobní údaje získává C2C v drtivé většině případů přímo od Vás, jako od zákazníků, v souvislosti s Vaší poptávkou na poskytnutí našich služeb nebo v souvislosti s prodejem našich produktů (Travel Standard, Travel Asistent). Pokud bychom dostali Vaše osobní údaje ze strany třetích osob, vycházíme z dobré víry, že jste těmto třetím osobám dal k poskytnutí Vašich osobních údajů C2C souhlas. Pokud jste souhlas neudělil, kontaktujte nás prosím, zjednáme nápravu.

JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNĚNY?

Naše databáze jsou zabezpečeny proti přístupu třetích osob a přihlašovací údaje jsou šifrovány silným algoritmem. Naši zaměstnanci nemají možnost nahlédnout do Vašich přihlašovacích údajů.

MÁTE DOTAZY? NAPIŠTE NÁM!

Pokud Vás zajímají podrobné informace o Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů, včetně práva na přístup a opravu nepřesných údajů, nebo jiný dotaz nebo stížnost k jejich zpracování, kontaktujte nás prosím poštou na adresu sídla C2C nebo emailem na kontakt pro oblast zpracování osobních údajů info@click2claim.eu .

Upozornění:

Tento dokument je aktualizován k datu 23.5.2018. K tomuto datu doposud není v účinnosti tzv. adaptační zákon k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“)  C2C si vyhrazuje právo dokument dále měnit a upravovat v návaznosti na postup legislativních prací.

 

PODAT ON-LINE ŽÁDOST

Odškodnění a náhrada za zrušení a zpoždění letu!