Poznejte svá práva! Kdy vzniká cestujícímu nárok na finanční kompenzaci:

Každá letenka představuje smlouvu o přepravě osoby X z bodu A do bodu B. Jelikož se ve většině případů jedná o mezinárodní lety, plnění této smlouvy upravují mezinárodní právní předpisy, dohody či úmluvy, které určují, kdy a v jakém rozsahu vzniká cestujícím právo na odškodnění. V souladu s tímto rámcem zároveň existují právní normy, jejichž cílem je posílení ochrany spotřebitele, které působí v určitých oblastech světa.

Právní ochrana spotřebitele v Evropské Unii je samozřejmě odlišná od prostředí v jiných částech světa.  Nařízené (ES) č. 261/2004 představuje dosud nejvyšší úroveň ochrany spotřebitele v letecké dopravě, neplatí však celosvětově. Tato problematika je velmi komplexní a složitá, proto Vám níže poskytneme informace, které potřebujete k základní orientaci. Dozvíte se, na co a v jakých případech máte nárok.

Mezinárodní pravidla s celosvětovou účinnosti upravují pro cestujícího citlivou otázku ? zpoždění či ztrátu zavazadel, dále újmy na zdraví či majetku vzniklé leteckou přepravou. Povinnost nahradit škodu vzniklou zpožděním či ztracením zavazadla je do maximální výše 1200 EUR. Tuto škodu musíte reklamovat dopravci, který vystavil protokol o hledaném zavazadle, v krátké lhůtě pouhých 21 dnů od data letu. Právním předpisem pro tyto účely je tzv. Montrealská úmluva z 28.5.1999, která zavazuje dopravce registrované v naprosté většině států světa.

Cestující v Evropě se nejvíce dotazují na pravidla související s nepravidelnostmi na letech, která upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 o pravidlech náhrad a pomoci cestujícím poškozeným provozní nepravidelností. Pro řízení podle této normy vždy platí, že provozní nepravidelnost (nedodržení přepravní smlouvy) je třeba reklamovat vůči tomu dopravci, který let provedl. Povinnost odškodnit cestující vzniká, pokud je za provozní nepravidelnost odpovědný, tedy nebyla zapříčiněna událostmi, kterým nemohl zabránit. Těmi jsou například nepříznivé počasí, živelná pohroma nebo stávka.

Finanční kompenzace je samozřejmě pro dopravce nemalým nákladem, který se snaží minimalizovat, a to různými způsoby. Někteří dopravci standardně kompenzují klienty pouze v soudním řízení. Často je využíváno právě nejasné rétoriky právní normy, jíž chybí přesnější výklad, který by byl právně závazný. Na základě našich zkušeností, znalostí problematiky a dostupných informací můžeme našim klientům vyřídit jejich nárok efektivněji, než by byli v naprosté většině případů schopni sami.

Provozními nepravidelnostmi je míněno zejména:

Zrušení letu

Zruší-li dopravce let, na který máte vystavenou letenku, více než dva týdny před datem letu, musí Vám poskytnout náhradní let podle dostupnosti, kterou Vám sdělí, nebo vrátit jízdné. V době kratší je povinen Vám poskytnout náhradní let podle dostupnosti, kterou Vám sdělí, nebo vrátit jízdné, a k tomu vyplatit paušální finanční kompenzaci.
Kompenzace není poskytována v případě, že byste náhradním spojením cestovali v časech podobných Vašemu původnímu letu.

Více informací

Zpoždění letu

Pokud je let zpožděný o více než dvě až čtyři hodiny (záleží na vzdálenosti), cestující má právo na péči, tj. informace, dva telefonní hovory nebo přístup k internetu, občerstvení, případně hotel a dopravu z/na letiště, v rozsahu odpovídajícímu denní době a délce zpoždění. Kromě toho vzniká právo na kompenzaci, a to v případě, že cestujcící zpožděným letem dorazil do cíle své cesty o tři a více hodin později.

Více informací

Zmeškání návazného letu

Jde o situaci, kdy zpožděním prvního letu nestihnete svůj návazný let, dopravce je povinen Vám zajistit náhradní let v nejkratším možném termínu (záleží na termínu). Platí zde stejný rozsah práv jako u zpožděného letu.

Odepření nástupu

Je situace, kdy Vás dopravce nepřijme k přepravě, ačkoli jste se dostavil včas a s platnou letenkou k odbavení, protože je prodáno více míst, než je kapacita letadla. Máte stejná práva jako u letu zrušeného.

Letová vzdálenost určuje výši finanční kompenzace

250 EURO

DO 1500 KM

400 EURO

1501 – 3500 KM

600 EURO

NAD 3500 KM

Nárok na kompenzaci vzniká:

 • Výpadku stroje či posádky, chyba v plánování letů
 • Zrušení letů z ekonomických či obchodních důvodů
 • Závadě na letadle, jejíž příčina netkví v neovlivnitelné události
 • Změna směrování letu z ekonomických či obchodních důvodů
 • Další příčina, kterou provozující dopravce mohl či měl předvídat

Níže uvedená mapa znázorňuje, v jakém případě VZNIKÁ NÁROK na finanční kompenzaci. Posouzení, zda máte či nemáte nárok na finanční odškodnění určují zejména tyto dva faktory:

 • Z jakého letiště odlétáte (letiště Evropské unie či mimo EU)
 • Země registrace provozujícího dopravce (Evropský/mimo evropský dopravce)

Nárok na finanční kompenzaci nevzniká:

Je samozřejmě řada okolností, které provedení letu ovlivní a dopravce za to nemůže nést odpovědnost, a není tedy povinen cestujícího odškodnit. Jde o tyto případy:

 • Nepříznivé počasí
 • Živelná pohroma
 • Ohrožení bezpečnosti na letu, letišti či jiným způsobem související s letem
 • Stávka, včetně stávky vlastního personálu
 • Situace politické nestability, teroristických útoků a mimořádných bezpečnostních opatření
 • Nedostatečná kapacita letových cest (přehuštění vzdušného prostoru)
 • Poškození stroje vnějšími vlivy

Stávka ovliv. letecký provoz

Ačkoli je předmětem častých diskusí, v současné právní úpravě není dopravce povinen odškodnit cestující, pokud probíhající stávka vlastních či cizích zaměstnanců znemožní standardní přípravu a provedení letu. Je povinen poskytnout péči, náhradní let či vrátit jízdné.

Nepříznivé počasí

Letecká přeprava je na meteorologických podmínkách absolutně závislá. Vyhodnocení konkrétní situace má v rukou posádka, odpovědná za bezpečnost cestujících. Náhradní spojení, péči či vrácení ceny letenky je dopravce povinen poskytnout.

Živelná pohroma

Přírodní síly (hurikány, sopečná činnost, povodně aj.) omezí leteckou přepravu na několik dní, aniž by za to vznikal cestujícím nárok na finanční kompenzaci.

Omezení letového provozu

Se vzrůstající poptávkou dochází k situaci, že kapacita vzdušného prostoru není dostatečná. Situaci, kdy řízení letového provozu neudělí povolení k provedení letu v plánovaném čase, lze zpětně zjistit. I v tomto případě je dopravce povinen se o cestující postarat, ale nikoli je odškodnit za zpoždění.

Níže uvedená mapa znázorňuje, v jakém případě NEVZNIKÁ NÁROK na finanční kompenzaci. Posouzení, zda máte či nemáte nárok na finanční odškodnění určují zejména tyto dva faktory:

 • Z jakého letiště odlétáte (letiště Evropské unie či mimo EU)
 • Země registrace provozujícího dopravce (Evropský/mimo evropský dopravce)

Jak fungujeme krok po kroku:

Podání on-line žádosti

Vyplňte jednoduchý on-line formulář o několika málo krocích. Formulář Vám sdělí, v jaké případné výší máte nárok finanční kompenzaci. Zvolíte smluvní podmínky, dle nabídnutých programů Ceník. Kromě vyplnění údajů o letu a vyplnění Vašich kontaktních údajů také přidáte souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlasem znění příkazní smlouvy. Pokud není možné Vaši událost přiřadit k již předdefinovaným událostem, napište nám ji přes kontaktní formulář.

Zdarma ověříme nárok na finanční kompenzaci*

Po odeslání žádosti se Vám vytvoří účet, kde můžete sledovat stav Vaší podané žádosti. Přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Váš e-mail. Následně Vás budou v nejkratší možné době kontaktovat odborní pracovníci a sdělí Vám, zda máte nárok na finanční kompenzaci.
*dle zvoleného programu

Máte nárok finanční kompenzaci

Pokud odborní pracovníci vyhodnotí Vaši žádost za oprávněnou a budou potřebovat další informace, kontaktují Vás písemně nebo telefonicky. Pokud nebude třeba další vysvětlení, zašlou Vám k vyplnění a podepsání Plnou moc, na jejímž základě předáte kompetence k vyřízení finanční kompenzace našemu odbornému týmu. Přiřazený pracovník Vás bude průběžně písemně informovat o stavu žádosti, případně s Vámi bude konzultovat další návrhy možného postupu. Doba vymožení finanční kompenzace se liší z důvodu vlivu řady faktorů. Průměrná doba vyřízení je zhruba 3 měsíce.

Nemáte nárok na finanční kompenzaci

Pokud vyhodnotíme, že nemáte nárok na finanční kompenzaci, sdělíme Vám písemně z jakého důvodu není nárok a případně Vás upozorníme (pokud to daný problém vyžaduje), čeho se příště vyvarovat.

Vymůžeme a vyplatíme finanční kompenzaci

Jakmile vymůžeme finanční kompenzaci budeme Vás o ní vzápětí písemně informovat.

Odečteme provizi dle Vámi vybraných podmínek a kompenzaci vyplatíme na Váš bankovní účet. Pokud se Váš případ bude řešit soudní cestou, finanční kompenzaci Vám po odečtení provize vyplatí advokátní kancelář, která případ řešila.

Ukončíme

I když Vaše žádost bude vyřešena bez nároku na finanční kompenzaci, zůstává Vám vytvořený klientský účet. Pokud se Vám znovu stane nepříjemnost s letem, dojde například ke zpoždění nebo zrušení letu, je možné Váš účet znovu využít.

PODAT ON-LINE ŽÁDOST

Odškodnění a náhrada za zrušení a zpoždění letu!