V Karlových Varech za pololetí více cestujících

V Karlových Varech za pololetí více cestujících

Za prvních šest měsíců letošního roku dosáhl objem odbavených cestujících na letišti Karlovy Vary celkem 54 670 cestujících. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2012, kdy bylo odbaveno celkem 51 195 cestujících, došlo k navýšení o 6,3 %.


Pololetní výkony společnosti Letiště Karlovy Vary s. r. o. potvrzují setrvalý zájem o cesty zahraničních, zejména ruských turistů do karlovarského regionu a objem přepravených cestujících v jednotlivých měsících zároveň potvrzuje dlouhodobý trend a charakter provozu na karlovarském letišti, který v zásadě kopíruje průběh lázeňské sezóny. Nejsilnějšími měsíci z hlediska objemu odbavených cestujících byly v prvním pololetí březen a duben, přičemž zejména březnový objem cestujících je určitým překvapením letošního roku, kdy došlo k navýšení počtu cestujících o 31% proti stejnému období roku 2012. Tradičně velmi silným měsícem zůstal duben, kdy bylo na letišti odbaveno celkem 12 374 cestujících. Po mírném poklesu v květnu došlo v červnu opět k nárůstu počtu odbavených cestujících i přesto, že společnost Rossiya se poněkud nepochopitelně rozhodla ukončit provozování své linky ze Sankt Petěrburgu, která v posledních měsících vykazovala velmi dobré provozní výsledky.

V prvním pololetí roku 2013 bohužel pokračoval trend velkého poklesu v objemech přepravy zboží a pošty na našem letišti. Tento pokles je důsledkem přetrvávající neuspokojivé ekonomické situace v rámci EU.

Dne 17. 6. 2013 schválila Rada Karlovarského kraje, v působnosti valné hromady, účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku společnosti Letiště Karlovy Vary za rok 2012. Společnost za rok 2012 plánovala dosažení zisku ve výši 6300 tisíc Kč. Společnost Letiště Karlovy Vary dosáhla v roce 2012 hospodářského výsledku 10 855 tis. Kč před zdaněním a po zdanění ve výši 8.746 tis. Kč, při celkových výnosech 82 218 tisíc Kč. Za účetní období roku 2012 podléhá Společnost poprvé zákonnému auditu.

Na dosažení výše uvedeného hospodářského výsledku měly nejvýznamnější podíl tržby z leteckých činností, které v roce 2012 dosáhly celkem 44 641,6 tisíc Kč, což znamená nárůst o 4574,9 tisíc Kč proti roku 2011. Tržby z obchodních činností dosáhly v roce výše 27 669,6 tisíc Kč. Nejvýznamnější část zde tvoří podíly z tržeb prodejen Duty Free, kde byl proti roku 2011 zaznamenán nárůst v tržbách o 12,51%.

Celkové náklady společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. činily v roce 2012 celkem 71 362 tisíc Kč, z čehož největší podíl mají mzdové náklady, které činily - bez zákonných odvodů - v roce 2012 celkem 22 787,7 tisíc Kč (z toho bylo vyplaceno 2 020 tisíc Kč na základě dohod o mimopracovní činnosti). Proti roku 2011 se mzdové náklady zvýšily o 668 tisíc Kč, což je důsledkem zejména zvýšení počtu zaměstnanců v průběhu roku, souvisejícím s nárůstem provozu a dále také mírným navýšením tarifních mezd dle podmínek dohodnutých v Kolektivní smlouvě.

Společnost Letiště Karlovy Vary s. r. o. rovněž v roce 2012 směřovala významné prostředky do investic. Celkem byly plánované investice v celkovém objemu 22 950 tisíc Kč, přičemž k 31. 12. 2012 byly realizované investice v celkové výši 21 954 tisíc Kč. Část investic byla převedena na jediného společníka (Karlovarský kraj) a započtena proti nájemnému, čímž došlo k dalšímu zhodnocení veřejného majetku kraje. Největší objem finančních prostředků byl v roce 2012 vyčleněn na nákup handlingových prostředků, a to v celkové výši 11 654 tisíc Kč.

Přestože v současné době ještě nejsou k dispozici finanční výsledky společnosti za první pololetí, předběžné výsledky ukazují na pozitivní vývoj a lze předpokládat, že i finanční plán společnosti na rok 2013 bude naplněn.

(LKKV/r)

PODAT ON-LINE ŽÁDOST

Odškodnění a náhrada za zrušení a zpoždění letu!