Problematika emisí spojená s leteckým provozem

Problematika emisí spojená s leteckým provozem

Jak jsme Vám již slíbili v předchozím článku, druhá část související s životním prostředím je věnována problematice produkce emisí v letecké dopravě.

I přes to, že se může zdát, že letecká doprava nejvíce znečišťuje životní prostředí a silně tak přispívá k globálnímu oteplování, opak je pravdou. Největším znečišťovatelem životního prostředí jsou automobily, tedy silniční doprava. Podíl letecké dopravy na světových emisích oxidu uhličitého jsou 2%, do roku 2050 se předpokládá, že tento podíl vzroste na 3%.

Navzdory tomu, že podíl letecké dopravy na světových emisích není tak velký, Evropská unie zavedla opatření na zmírnění klimatických dopadů z letecké dopravy na životní prostředí. Veškeré vyprodukované emise ze všech vnitrostátních i mezinárodních letů, které odlétají z evropského letiště a přistávají na letištích v EU, jsou od roku 2012 zahrnuty do systému EU ETS.

EU ETS (Emission Trading Scheme) je systém pro obchodování s emisními povolenkami. Letečtí dopravci musí tedy kromě údajů o počtech letů, nalétaných kilometrů a spotřebě paliva, vést i údaje o vyprodukovaných emisích oxidu uhličitého.

EU ETS vydává emisní povolenky každému leteckému dopravci. Pokud se některému leteckému dopravci podaří vypustit méně emisí oxidu uhličitého, než na které má povolenky, může zbylé povolenky prodat nebo si je nechat na následující období. EU ETS vlastně zpoplatňuje každou tunu vypuštěných emisí oxidu uhličitého a jedna povolenka znamená právo vypustit do ovzduší jednu tunu emisí.

Letečtí dopravci, letiště i organizace se snaží vymýšlet různé programy a postupy ke snižování emisí oxidu uhličitého. Letečtí dopravci používají modernější letadla s efektivnějšími motory. Letiště se zapojují do programů organizací, které mají za cíl snižování emisí. Jedním z významných programu je program Airport Carbon Accrediation (ACA). Letiště zapojené do tohoto programu se snaží redukovat emise z leteckého provozu na minimum. Do tohoto programu je zapojeno více než 240 letišť.

 

PODAT ON-LINE ŽÁDOST

Odškodnění a náhrada za zrušení a zpoždění letu!